Przyznanie dofinansowania jest formą władczej konkretyzacji prawa, której adresatem jest konkretna osoba. Akt taki powinien przybrać formę decyzji administracyjnej - wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niepełnosprawny mężczyzna zwrócił się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Dyrektor MOPR poinformował go zwykłym pismem o negatywnym rozpatrzeniu wniosku, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z 15 czerwca 2018 r. stwierdziło następnie niedopuszczalność odwołania.