Sejm uchwalił w piątek ustawę o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Dokument umożliwi przywrócenie do służby tych funkcjonariuszy, którzy na podstawie pomówień zostali z niej wydaleni.
Po wejściu w życie nowych przepisów byli policjanci będą mogli ubiegać się o wznowienie postępowania, przy czym co do zasady nie będzie można tego zrobić po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. Termin ten nie będzie jednak miał zastosowania „do spraw o wznowienie postępowania dyscyplinarnego zakończonego prawomocnym orzeczeniem o wydaleniu ze służby.” W praktyce to oznacza, że ustawa zakłada całkowite zniesienie terminowego ograniczenia prawa funkcjonariusza do złożenia wniosku o wznowienie postępowania dyscyplinarnego na jego korzyść. Nowe przepisy naprawiają zaszłość wobec osób, które niesłusznie oskarżone utraciły pracę. Teraz nie tylko będą mogły wrócić do służby, ale także ubiegać się o emerytury mundurowe.
Nowe rozwiązania będą miały zastosowanie wobec policjantów, strażaków, Policji i Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Więziennej oraz Straży Marszałkowskiej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
– Od dawna zabiegaliśmy o zmianę przepisów dotyczących przywracania zwolnionych funkcjonariuszy – mówi DGP Rafał Jankowski, przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów. – Policjanci jak żadna inna służba są narażeni na pomówienia ze strony przestępców. I dlatego bardzo się cieszę, że Sejm uchwalił te przepisy – dodaje.
Ustawa przyjęta w piątek przez Sejm to efekt wcześniejszej pracy senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Dokument powstał za sprawą petycji byłego funkcjonariusza z Wrocławia, który przez 12 lat walczył w sądach o oczyszczenie z zarzutów postawionych mu na podstawie fałszywych oskarżeń przestępców. Policja po uprawomocnieniu się uniewinniającego go wyroku nie przyjęła go ponownie do służby. Powodem odmowy był art. 135r ust. 5 ustawy o Policji (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1782 ze zm.). Zgodnie z nim nie ma możliwości wznowienia postępowania dyscyplinarnego, jeśli od uprawomocnienia orzeczenia upłynęło pięć lat. Senatorzy uznali, że ten przepis należy uchylić, by mundurowi, którym udowodnienie niewinności zabrało więcej czasu, również mieli szansę na powrót do służby. Wcześniej na konieczność zmiany przepisów zwrócili uwagę sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (wyrok TK z 14 czerwca 2016 r., sygn. akt SK 18/14). Uznali wówczas, że „ustawodawca powinien rozważyć, czy jeśli kara dyscyplinarna stanowi substytut kary kryminalnej lub środka karnego, nie byłoby pożądane wprowadzenie zbliżonej do przyjętej w postępowaniu karnym konstrukcji wznowienia postępowania, ograniczonego terminowo tylko w przypadku wznowienia postępowania na niekorzyść oskarżonego”. Uchwalona ustawa realizuje to wskazanie.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Sejm trafi do Senatu