Pracownicy obsługujący zgłoszenia alarmowe będą chronieni przed groźbami i zniewagami jak funkcjonariusze publiczni. Takie rozwiązanie wynika z propozycji zmian w przepisach ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, które przygotował resort spraw wewnętrznych i administracji.
To niejedyna zmiana dotycząca centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Propozycja rządu wprowadza także ścieżki awansu zawodowego dla operatorów numerów alarmowych. Będą mogli piastować stanowiska starszego operatora, koordynatora i koordynatora – trenera. Obecnie funkcjonuje w nich płaska struktura, która wyklucza awans. Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku operatora numerów alarmowych, poszczególne grupy pracowników (w zależności od zajmowanego stanowiska) będą miały dodatkowe zadania związane m.in. z koordynacją i nadzorem nad pracą operatorów, sporządzaniem kart ocen ich pracy, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do wykonywania obowiązków kandydatów do tej profesji. Kandydat do awansu będzie musiał spełniać też określone wymagania i uzyskać pozytywną opinię kierownika CPR i psychologa. Zmiana stanowiska pracy będzie wiązała się też ze wzrostem wynagrodzenia. Zdaniem rządu stworzenie możliwości awansu dla tej grupy zawodowej podniesie motywację pracowników do pozostania w strukturach CPR.
Dodatkowo rząd chce zapewnić niepełnosprawnym, w tym osobom głuchym i niedosłyszącym, możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, która dzięki zastosowaniu piktogramów umożliwi im dokonanie zgłoszenia na numer alarmowy 112. Warunkiem skorzystania z aplikacji mobilnej będzie jej pobranie np. ze strony internetowej MSWiA oraz zarejestrowanie się. Aplikacja będzie częścią wykorzystywanego w centrach powiadamiania ratunkowego systemu teleinformatycznego.
Zaproponowano także zwiększenie etatu psychologa w każdym CPR z 0,25 etatu do pełnego etatu, a w CPR, gdzie liczba operatorów jest wyższa niż 100 – do dwóch etatów. Wynika to ze specyfiki tego zawodu, gdzie pracuje się pod dużą presją czasu, a decyzje muszą być podejmowane szybko. Ze względu na to u zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych istnieje duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego.
Etap legislacyjny
Projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych