Likwidacja departamentu spraw świadczeniobiorców w centrali NFZ i utworzenie departamentu obsługi pacjenta – takie zmiany przewidziane są w nowelizowanym rozporządzeniu w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Analogiczne nowości – dotyczące wydziałów – planowane są w oddziałach wojewódzkich.
Na mocy rozporządzenia mają również powstać Biuro Profilaktyki Zdrowotnej, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Biuro Nadzoru Wewnętrznego (w centrali). Natomiast w regionach poza Wydziałem Spraw Świadczeniodawców zaplanowano likwidację wydziałów kontroli oraz utworzenie wydziałów obsługi pacjenta. Zarówno w centrali, jak i w oddziałach mają zostać wyodrębnione stanowiska inspektora ochrony danych.
Departament obsługi pacjenta przejmie zadania swojego poprzednika, a także zyska nowe kompetencje, m.in. wynikające z prowadzenia infolinii dla ubezpieczonych. Konieczność likwidacji wydziałów kontroli w oddziałach wojewódzkich wynika z ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 399), mocą której został utworzony korpus kontrolerski podległy prezesowi NFZ.
W ostatnich dniach marca fundusz przyjął strategię rozwoju na lata 2019–2023. Wskazał w niej, że zamierza m.in. poprawić obsługę klientów, zwiększyć jakość i dostępność do świadczeń, skrócić czas oczekiwania na nie, w większym stopniu koncentrować się na działaniach profilaktycznych oraz uczyć zachowań prozdrowotnych i pokazywać, jak działa system opieki zdrowotnej. Jednocześnie na zorganizowanej w marcu konferencji z okazji 20-lecia funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce prezes Andrzej Jacyna mówił, że świadczeniobiorca musi na powrót stać się pacjentem i powinno to znaleźć wyraz również w przepisach.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach