Jeśli stwierdzenie dotyczące występowania u pracownika jednego ze schorzeń szczególnych znajduje się w uzasadnieniu do orzeczenia, to ma on prawo do wyższego dofinansowania do wynagrodzenia.
Tak odpowiedział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie skierowane przez Ogólnopolską Bazę Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON.org). Co do zasady, wysokość dopłaty do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną wynosi 450 zł miesięcznie, gdy ma orzeczoną lekką niepełnosprawność, 1125 zł, jeśli ma ona stopień umiarkowany, a 1800 zł przy znacznym jej poziomie. Wysokość dofinansowania może być zwiększona o 600 zł, jeśli orzeczone zostało jedno ze schorzeń szczególnych wymienionych w art. 26a ust. 1b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zalicza się do nich: chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsję oraz utratę wzroku.
Problem w tym, że czasami pracodawcy po otrzymaniu od pracownika orzeczenia, zwłaszcza tego, wydanego przez lekarza orzecznika ZUS, mają wątpliwości, czy należy im się podwyższone dofinansowanie, bo nie zawsze jest w nim wpisany symbol konkretnej przyczyny niepełnosprawności. Tak było w przypadku firmy, której sytuację opisał OBPON.org w pytaniu do PFRON. Pracownik przedstawił orzeczenie, w którym lekarz ZUS ustalił, że jest całkowicie niezdolny do pracy, natomiast w uzasadnieniu wskazał, że jest leczony z powodu „schorzenia natury psychicznej”. OBPON.org zapytał się więc, czy na tej podstawie pracodawca może zaliczyć pracownika do stopnia umiarkowanego ze schorzeniem szczególnym, tj. chorobą psychiczną, i otrzymywać na niego wyższe subsydia płacowe.
PFRON odpowiedział, że sposób dokumentowania jednostek chorobowych, o których mowa art. 26a ust. 1b reguluje załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 951). Zgodnie z objaśnieniami począwszy od stycznia 2011 r., występowanie schorzeń szczególnych musi być dokumentowane orzeczeniem. Natomiast dotychczasowe wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) wskazują, że stwierdzenie dotyczące schorzenia szczególnego może wynikać z sentencji, symbolu przyczyny niepełnosprawności, wskazań lub uzasadnienia podanego na orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności.
Dlatego PFRON, mając na uwadze stanowisko BON oraz treść orzeczenia przekazanego przez OBPON.org, odpowiedział, że pracodawca ma prawo ubiegać się o podwyższoną kwotę dofinansowania. To uprawnienie przysługuje mu od dnia, w którym pracownik przedstawi mu to orzeczenie.