Wysyłanie dokumentów za pomocą faksu czy poczty elektronicznej jest obecnie powszechnie stosowane. Faks czy e-mail staje się popularnym narzędziem nie tylko do wymiany informacji wewnątrz firmy, ale także umożliwia przekazanie pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę.

Wysłane w powyższy sposób oświadczenie będzie skuteczne - dojdzie do zakończenia stosunku pracy. To jest to bardzo dogodny dla pracodawcy sposób rozwiązania umowy o pracę, szczególnie w sytuacji, gdy pracownik nie przychodzi do firmy albo istnieje przypuszczenie, że może pójść na zwolnienie lekarskie, a tym samym uniknąć odbioru wypowiedzenia.

Forma oświadczenia pracodawcy

Przepisy kodeksu pracy w sposób jednoznaczny regulują kwestię dotyczącą formy wypowiedzenia umowy o pracę. Oświadczenie woli o zakończeniu stosunku pracy złożone zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika powinno nastąpić na piśmie. Jednakże przepisy prawa pracy nie zawierają sankcji za brak formy pisemnej, a zatem oświadczenie to jest ważne gdy zostało złożone np. ustnie, wysłane faksem lub e-mailem.

Wykorzystanie faksu i e-maila

Dokument (oświadczenie o rozwiązaniu umowy) wysłany faksem nie spełnia wymogu formy pisemnej - nie jest oryginałem dokumentu, lecz jedynie jego kopią i nie zawiera własnoręcznego podpisu. Jednak zdaniem Sądu Najwyższego taki sposób doręczenia pracownikowi pisma jest skuteczny, chociaż wadliwy (uchwała SN z 2 października 2002 r., III PZP 17/02, OSNP 2003/20/481). Natomiast oświadczenie woli o zakończeniu stosunku pracy wysłane e-mailem podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu jest równoznaczne z zachowaniem wymaganej przez kodeks pracy formy pisemnej (art. 78 par. 2 k.c. w zw. z art. 300 k.p.).

Dochodzenie praw przed sądem

Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie faksem lub pocztą elektroniczną, może, z uwagi na to, że pracodawca naruszył przepisy o wypowiadaniu, odwołać się do sądu pracy. Jakie przysługują mu roszczenia, wymieniliśmy w tabeli.

Należy pamiętać, że to na pracowniku, a nie na pracodawcy będzie spoczywał ciężar dowodu. Przykładowo będzie on musiał udowodnić, że nie dotarło do niego oświadczenie woli pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę wysłane faksem, jak również to, że nie istniała żadna realna możliwość, by mógł w jakikolwiek sposób zapoznać się z treścią pisma pracodawcy.

PRZYKŁAD: TERMIN NA ZŁOŻENIE POZWU

Janina K. była zatrudniona na podstawie umowy o pracą na czas nieokreślony. Pracodawca 30 maja 2007 r. wysłał jej listem poleconym na adres domowy pismo wypowiadające jej stosunek pracy ze skutkiem na 30 czerwca 2007 r. Jednocześnie przesłał ten sam dokument 30 maja 2007 r. za pomocą faksu. Jeżeli Janina K. zdecyduje się na złożenie odwołania do sądu pracy, musi pamiętać, że 7-dniowy termin na złożenie pozwu jest liczony od momentu odebrania faksu, czyli od 30 maja 2007 r. W opisywanej sytuacji nie ma znaczenia, kiedy pracownica otrzyma list polecony, jak również to, czy w ogóle dokona jego odbioru.

Anna Szewczyk

anna.szewczyk@infor.pl

Podstawa prawna

■  Art. 30 par. 3, 45, 471 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Art. 78 par. 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).