ZUS nie może odmówić umorzenia składek twierdząc, że może ono dotyczyć wyłącznie składek na własne ubezpieczenia płatnika. ZUS rozpatruje każde żądanie w sprawie składek na ubezpieczenia społeczne – stwierdził WSA w Gorzowie Wlkp.

W listopadzie 2018 r. mężczyzna wystąpił do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o rozłożenie na raty należności w wysokości 29.550,82 zł Chciał też umorzenia odsetek od nieopłaconych należności z tytułu składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń - w części finansowanej przez płatnika - w wysokości 17.581 zł.

Wnioskodawca wskazał, że zadłużenie względem ZUS zostało przez niego przejęte w wyniku przyjęcia spadku po zmarłym ojcu, który prowadził działalność gospodarczą. Mężczyzna podał, że w drodze spadkobrania ciąży na nim spłata kredytu hipotecznego w wysokości 362 CHF miesięcznie. A to zbyt duże obciążenie dla budżetu domowego.

ZUS oficjalnie odmówił wszczęcia postępowania o umorzenie odsetek od należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP za pracowników, w części finansowanej przez płatnika. Wyjaśnił, że likwidacja długo składkowego z powodu trudnej sytuacji może dotyczyć wyłącznie składek na własne ubezpieczenia płatnika. ZUS dodał, że prowadzi postępowanie wyjaśniające w zakresie pozostałych kwestii poruszonych we wniosku i po jego zakończeniu wyda decyzję rozstrzygającą sprawę umorzenia odsetek od należności nabytych przez wnioskodawcę w drodze spadkobrania.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. Mężczyzna stwierdził, że ZUS nie uwzględnił, iż zostały spełnione warunki umożliwiające umorzenie należności wskutek całkowitej ich nieściągalności.

WSA 20 marca br. uchylił decyzję ZUS.

Zdaniem sądu, organ zobowiązany jest w danym postępowaniu rozstrzygnąć kwestię umorzenia należności biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki m.in. te wskazane w art. 28 ust. 2-4 z 31 lipca 2003 r. sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i nie dopuszczając tym samym możliwości odrębnego procedowania w odniesieniu do tych samych należności, w zakresie różnych przesłanek wskazanych w art. 28 u.s.u.s.

Co za tym idzie przedmiotem postępowania są wszystkie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których umorzenia żąda strona.

Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. sygn. II SA/Go 48/19