ZUS uznał, że przychody naszego pracownika z tytułu korzystania ze służbowego auta do celów prywatnych powinny wchodzić do podstawy wymiaru składek. Uważamy, że korzystają one z wyłączenia. Pracownicy ponoszą też symboliczną odpłatność. Kto ma rację?Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy przeanalizować ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (dalej: rozporządzenie).
Na uwagę zasługuje art. 18 ust. 1 ustawy systemowej, z którego wynika, że podstawę wymiaru składek na ww. ubezpieczenia pracowników stanowi przychód. Chodzi tu o przychody w rozumieniu przepisów podatkowych z tytułu stosunku pracy. Natomiast w par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia postanowiono, że podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.
W wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 12 września 2018 r., sygn. akt III AUa 804/18, uznano za prawidłowe stanowisko ZUS, zgodnie z którym wyłączeniem nie są objęte pojazdy służbowe (korzyści z ich użytkowania) udostępniane pracownikom do celów prywatnych. Dalej podkreślono, że wspomniana regulacja została wprowadzona w zupełnie innym celu, mianowicie aby umożliwić pracodawcy organizacji przejazdy pracowników, czyli dojazdów do pracy, z pracy oraz w celu wykonywania obowiązków służbowych, a także innych przejazdów związanych z zatrudnieniem organizowanych przez pracodawcę (np. wyjazdy na majówkę, grzybobranie, do kina, teatru czy inne), bez obciążenia daniną na ubezpieczenia społeczne. Korzystanie przez pracowników z samochodów służbowych dla celów prywatnych, nawet przy symbolicznej odpłatności, stanowi przysporzenie majątkowe pracownika, które podlega oskładkowaniu.
Zanegowanie możliwości wyłączeniu z podstawy wymiaru składek zostało również jednoznacznie wyrażone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 8 marca 2017 r., sygn. akt III AUa 831/16. W orzeczeniu tym zaakcentowano, że korzyści uzyskane przez pracownika w związku z nieodpłatnym korzystaniem z samochodu służbowego dla celów prywatnych mają charakter dodatkowego przychodu powstałego wskutek finansowania lub współfinansowania przez pracodawcę używania pojazdu przez pracownika i nie podlegają wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Podstawa prawna
Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.).
Par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).