Powiatowe urzędy pracy nie będą już musiały ustalać profilu pomocy dla każdego bezrobotnego – przewiduje projekt noweli ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którym we wtorek zajmie się rząd. Dzięki tej zmianie urzędy pracy mają szybciej pomagać bezrobotnym.

Projekt wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który w czerwcu minionego roku uznał za niezgodne z konstytucją uregulowanie w rozporządzeniu zasad przypisywania przez urząd pracy profilu osobie bezrobotnej (według TK kwestię tę powinna regulować ustawa).

Przygotowany przez MRPiPS projekt znosi obowiązek ustalania przez powiatowy urząd pracy profilu pomocy dla każdego bezrobotnego.

"Oczekiwanym efektem wprowadzenia zmiany proponowanej w projekcie ustawy będzie skrócenie okresu, w jakim rozpocznie się udzielanie pomocy osobie bezrobotnej oraz możliwość zastosowania przez urząd pracy dowolnej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" – wskazują autorzy projektu.

Na podstawie ustalanego przez urząd pracy profilu dla osoby bezrobotnej określa się formę pomocy przysługującej bezrobotnemu. W celu ustalenia profilu urząd gromadzi dane osobowe bezrobotnego. Wśród nich są m.in. wiek, płeć, wykształcenie, stopień niepełnosprawności i czas pozostawania bez pracy.

Autorzy projektu wskazują, że na decyzję o zmianach w przepisach wpłynęły m.in. wyniki ewaluacji profilowania pomocy, w ramach której wśród 327 powiatowych urzędów pracy przeprowadzono badanie ankietowe w okresie od 21 marca do 11 kwietnia 2016 r. W ankietach 44,6 proc. urzędów uznało, że profilowanie nie umożliwia im lepszego kierowania pomocy do bezrobotnych, a kolejne 21,4 proc. stanowiły urzędy, którym trudno było wskazać na przydatność profilowania pomocy.

Krytyczne opinie na temat profilowania pomocy – w zakresie niezgodności tego rozwiązania z konstytucją – wyrażali także Rzecznik Praw Obywatelskich, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i niektóre organizacje pozarządowe. Wątpliwości dotyczące funkcjonowania profilowania miała także Najwyższa Izba Kontroli.

Projekt reguluje też kwestię indywidualnych planów działania (IPD), których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie nowych przepisów. Zaproponowano, by mogły one zostać zmodyfikowane w zakresie zaplanowanych działań i terminów ich realizacji. Ponadto urząd pracy będzie mógł dostosować IPD do sytuacji i potrzeb bezrobotnego, uwzględniając także te formy pomocy, które nie były możliwe do zastosowania ze względu na ustalony dla bezrobotnego profil pomocy.