26 marca rząd na posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r., które będzie wypłacane w maju w kwocie 1100 zł brutto, czyli około 888 zł netto. Ministrowie omówią też m.in. projekt noweli ustawy o odpadach.

Dodatkową pomoc dla emerytów i rencistów w postaci "trzynastej" emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.

Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą. Emerytom i rencistom zostanie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto (bez podania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). "Typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł" – informują autorzy projektu.

Świadczenie będzie przysługiwało 9,72 mln świadczeniobiorcom (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń wynosi ponad 10,7 mld zł. "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych" – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Ministrowie omówią też projekt nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw autorstwa Ministerstwa Środowiska. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, nowelizacja ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach wynika "z konieczności pilnego doprecyzowania przepisów odnoszących się do funkcjonowania bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), nad której utworzeniem obecnie toczą się intensywne prace".

"Zakres funkcjonalności bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) zostanie rozszerzony to nowy trzeci moduł BDO - moduł ewidencji odpadów, składającej się dotychczas z dwóch modułów: rejestru BDO oraz sprawozdawczości. Nowy moduł będzie generował największy ruch użytkowników w systemie, a przy tym będzie najbardziej złożonym z modułów systemu BDO" - czytamy.

Zdaniem autorów projektów, proponowane rozwiązania umożliwią efektywniejsze wdrożenie modułu sprawozdawczego i służącego ewidencji odpadów, które mają zostać uruchomione w ramach BDO najpóźniej od dnia 1 stycznia 2020 r.

Rząd zajmie się także projektem noweli ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, który zawiera zapis pozwalający na wypłacanie spółkom wynagrodzenia odpowiadającego cenie rynkowej nieruchomości, w zamian za przejmowane grunty. Odpłatność będzie wynosiła 90 proc. ceny rynkowej.

Projekt określa zasady kwalifikowania i przekazywania do zasobu nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa lub spółek Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, w tym powierzone Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego. Jednocześnie nowelizacja przewiduje wyłączenie stosowania ustawy w odniesieniu do gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Ustawa o KZN weszła w życie we wrześniu 2017 r. Przepisy przygotowane zostały w ówczesnym Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Krajowy Zasób Nieruchomości miał pełnić rolę państwowego banku gruntów, na których stanąć miały mieszkania w ramach programu Mieszkanie plus. Grunty do KZN mają przekazywać m.in. spółki skarbu państwa.

W praktyce wiele przewidzianych w ustawie rozwiązań było martwych. Pojawił się np. problem z przekazywaniem za darmo gruntów do KZN. Dlatego w nowelizacji ustawy zaproponowano odpłatność za grunty, która ma wynosić 90 proc. ceny rynkowej przekazanych gruntów, 10 proc. trafi do Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Projekt ustawy przewiduje również możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Według projektodawcy zmian, czyli resortu inwestycji i rozwoju, zaproponowane rozwiązania przyczynią się też do zwiększenia podaży mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach, przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną, realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa, w ramach systemu wynajmu mieszkań.

Rząd zajmie się także projektem ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. W projektowanej regulacji zawarto m.in. przepisy zapewniające implementację dyrektywy Rady UE, która wprowadza obowiązek prowadzenia skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej objętej tą dyrektywą oraz umożliwia wprowadzenie przepisów wdrażających System Rejestracji Broni(SRB).

System ten będzie umożliwiał koncesjonowanym producentom lub sprzedawcom broni palnej wykonywanie ustawowych obowiązków informacyjnych oraz związanych z prowadzeniem ewidencji wytworzonej, nabytej oraz sprzedanej broni za pośrednictwem zaprojektowanych w SRB e-usług. W SRB znajdą się m.in. dane o nazwie wytwórcy broni, miejscu jej wytworzenia, typie, marce, modelu, kalibrze, numerze seryjnym, roku jej wytworzenia oraz o danych osób, które kupiły bądź posiadają broń palną.

Przepisy umożliwią również wprowadzenie jednolitego, ustalonego przepisami dyrektywy, oznakowania broni palnej oraz jej istotnych komponentów, uznawanego w obrocie na obszarze UE, podczas ich wytwarzania, oraz importu z krajów spoza UE. Umożliwią także ujednolicenie zasad ewidencjonowania wytwarzania i obrotu strzelecką bronią palną oraz jej istotnymi komponentami.

Projekt ma zastąpić ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Konieczność wprowadzenia nowych przepisów wynika z postanowień unijnych dyrektyw oraz rozporządzeń.