Zgodnie z Kodeksem pracy do rozwiązania umowy o pracę może dojść m.in. przez złożenie oświadczenia jednej stron (pracownika lub pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten będzie się różnił w zależności od rodzaju zawartej umowy, jak również czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. W poniższym artykule opiszemy ile wynoszą te okresy oraz w jaki sposób je liczyć.

Okres wypowiedzenia

W pierwszej kolejności należy sobie odpowiedzieć czym jest okres wypowiedzenia? W orzecznictwie przyjmuje się, że jest to czas, który ma upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu do dnia rozwiązania stosunku pracy z mocy oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Okres wypowiedzenia nie może być krótszy od okresów ustanowionych przez Kodeks pracy. Nic nie stoi natomiast na przeszkodzie, aby strony w umowie ustaliły, że będzie on dłuższy niż ten wynikający z ustawy.

Ważne: Okres wypowiedzenia jest zarówno prawem pracownika (żeby miał czas na znalezienie nowej pracy), jak i pracodawcy (czas na znalezienie nowego pracownika).

Umowa na okres próbny

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Umowa na czas określony i nieokreślony

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Ustawa wskazuje również, że jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, strony mogą ustalić w umowie o pracę, że okresy te będą wydłużone. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 6 miesięcy - okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w kolejnym wariancie 2-3 miesiące.

Co do zasady do okresu zatrudnienia, od którego zależy długość okresu wypowiedzenia, wliczany jest łączny okres pracy u danego pracodawcy. Mogą być brane jednak pod uwagę okresy zatrudniania poprzedniego pracodawcy (jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.

Upadłość lub likwidacja pracodawcy – możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników (np. likwidacja stanowiska pracy), pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Ważne: Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia w jednej z powyższych sytuacji przysługuje z mocy prawa, wobec czego jego przyznanie nie może być uzależnione od decyzji pracodawcy.

Jak obliczać terminy

Termin liczony w dniach
Będzie miał on zastosowanie wyłącznie do umów o pracę na okres próbny zawartych na mniej niż 2 tygodnie.
Dzień złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu nie jest wliczany do okresu wypowiedzenia. Termin będzie zatem zacząć biec od dnia następnego.

Przykład: Pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy na okres próbny nieprzekraczającej 2 tygodnie w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek). Bieg terminu wypowiedzenia takiej umowy rozpocznie się zatem w dniu 5 marca 2019 r. (wtorek) i będzie się kończył w dniu 7 marca 2019 r. (czwartek).

Termin liczony w tygodniach
Dniem rozpoczęcia biegu wypowiedzenia oznaczonego w tygodniu jest pierwsza niedziela występującą po dniu złożenia wypowiedzenia, licząc okres wypowiedzenia w tygodniach, ostatnim jego dniem jest sobota.

Przykład: Pracownik złożył pracodawcy przy wypowiedzenie umowy o pracę na okres próbny w dniu 4 marca 2019 r. (poniedziałek). Okres wypowiedzenia rozpocznie swój bieg w dniu 10 marca 2019 r. (niedziela) i skończy się w dniu 23 marca 2019 r. (sobota).

Termin liczony w miesiącach
Okres wypowiedzenia umowy o pracę oznaczony w miesiącu rozpoczyna się z pierwszym dniem kalendarzowym miesiąca po miesiącu, w którym zostało złożone wypowiedzenie umowy. Jego koniec następuje natomiast w ostatnim dniu miesiąca. Nie ma tutaj znaczenia miesiąc ma 28, 30 lub 31 dni.

Przykład: Pracownik (mając miesięczny termin wypowiedzenia) złożył pracodawcy wypowiedzenie umowy w dniu 4 lutego 2019 r. Jego bieg rozpocznie się w dniu 1 marca 2019 r. i zakończy w dniu 31 marca 2019 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141).
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93).

Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Rewolucyjne zmiany w przechowywaniu i prowadzeniu akt osobowych