Od 1 lipca część z pracowników będzie mogła przystąpić do pracowniczych planów kapitałowych. Na pytanie "co to są PPK" odpowiadamy najprościej jak to możliwe.

1. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – co to takiego?


To dobrowolny system oszczędzania, w którym gromadzone będą twoje prywatne oszczędności do wykorzystania po 60. roku życia
Zapisana do niego zostanie automatycznie każda osoba zatrudniona, w wieku 18 – 55 lat, ale w każdej chwili może się z niego wypisać

2. Czy mogę zapisać się samodzielnie?


To pracodawca ma obowiązek utworzyć indywidualny rachunek PPK. Co miesiąc będą na niego trafiać wpłaty.
Ale, uwaga: Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o zawarcie w ich imieniu takiej umowy.

3. Kto zasili indywidualny rachunek PPK?

a) Pracownik - co miesiąc przekazując obowiązkową wpłatę podstawową w wysokości 2 proc. swojego wynagrodzenia brutto. Jeśli będzie chciał, to maksymalnie może to być 4 proc. wynagrodzenia brutto (gdy pracownik ma najniższe dochody, wpłata podstawowa może być mniejsza)

b) Pracodawca - co miesiąc wpłacając obowiązkowo 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika lub maksymalnie 4 proc. (pozostałe 2,5 proc. to opłata dobrowolna). Uwaga: Nie wolno mu potrącać tej kwoty z wynagrodzenia pracownika.

c) Państwo - jednorazowo wpłacając na powitanie 250 zł, a potem raz w roku dopłacać kwotę 240 zł.

4. Czy gromadzone środki będą pomnażane?


Tak. Wybrane instytucje finansowe, w których znajdzie się twoje konto, będą inwestować pieniądze w fundusze inwestycyjne. Są to tzw. fundusze zdefiniowanej daty, bo ich wybór będzie zależeć od wieku uczestnika.

5. Czy mogę nie przystąpić do PPK?


Tak. Uczestnictwo w systemie PPK jest dobrowolne. W takiej sytuacji należy podpisać formularz oświadczenia o rezygnacji.

6. Czy mogę wybrać zgromadzone środki zanim ukończę 60.rok życia?

Tak, ale pomniejszone o:
a) podatek od zysków kapitałowych
b) o 30 proc. wpłat pracodawcy (są zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne; pobrane 30 proc. trafi jako składka na ubezpieczenie emerytalne)
c) dopłaty ze strony państwa


Uwaga: w dwóch sytuacjach pracownik może wypłacić środki bez żadnych podatków:
a) by mieć na wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu (pracownik nie może mieć więcej niż 45 lat, a całą kwotę musi zwrócić na to konto)
b) gdyby poważna choroba dotknęła jego, współmałżonka lub dziecko (może wybrać do 25 proc. środków, których zwracać nie musi).

7. W jaki sposób otrzymam swoje pieniądze po 60. roku życia?

25-proc. zgromadzonych środków otrzymasz jednorazowo.

Pozostała część zostanie wypłacona w minimum 120 miesięcznych ratach.

8. Od kiedy firmy przystąpią do PPK?

Wszystko zależy od wielkości firmy, w której pracujesz.
  • Od 1 lipca 2019 obowiązek zapisania cię do PPK będą miały podmioty zatrudniające min. 250 pracowników.
  • Od 1 stycznia 2020 firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników.
  • Od 1 lipca 2020 zatrudniające co najmniej 20 pracowników
  • Od 1 stycznia 2021 pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego.

9. Co będzie musiał zrobić pracodawca?

Jego obowiązki określa ustawa o PPK. Będzie to m.in.:
a) wybór instytucji finansowej (w porozumieniu ze związkami zawodowymi), w której utworzone zostaną rachunki PPK dla pracowników (gdy w firmie nie ma związków zawodowych, wtedy w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych)
b) podpisanie umowy z instytucją finansową o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych
c) obliczanie wysokości wpłat i terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej
d) gromadzenie i archiwizacja materiałów dotyczących PPK
e) przekazywanie pracownikom i wybranej instytucji finansowej informacji związanych z PPK
10. Z kim pracodawca może zawrzeć umowę na prowadzenie konta?

W grę wchodzi jedna z następujących instytucji finansowych:
a) fundusz inwestycyjny zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
b) fundusz emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne lub Pracownicze Towarzystwo Emerytalne
c) Zakład Ubezpieczeń