Jak co roku zmianie ulegną także maksymalne kwoty, o jakie można zmniejszyć świadczenia, gdy pobierające je osoby zarobią zbyt dużo. Wyższe będą też dodatki, np. pielęgnacyjny.
Od 1 marca 2019 r. ZUS przeprowadza waloryzację emerytur, rent i innych świadczeń. Emerytury i renty podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o określoną przepisami gwarantowaną kwotę. Wzrastają też kwoty najniższych emerytur i rent. Dodatki i inne świadczenia podlegają podwyżce wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86 proc., a więc bez zastosowania gwarantowanej kwoty waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Miesięcznie kwoty te wynoszą obecnie:
Ponadto w wyniku waloryzacji od 1 marca 2019 r. podwyższono kwotę nowo przyznawanego (po raz pierwszy) świadczenia przedemerytalnego – do wysokości 1140,99 zł. W tym przypadku ustawodawca dodał 70 zł do dotychczasowej kwoty świadczenia (1070,99 zł). Także świadczenia przedemerytalne, ustalone ww. kwocie, wzrosną o 70 zł – do kwoty 1140,99 zł. Podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji podlegają natomiast świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wzrosła też gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 25 proc., a nieprzekraczającego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi ona obecnie 570,50 zł.