Jak co roku zmianie ulegną także maksymalne kwoty, o jakie można zmniejszyć świadczenia, gdy pobierające je osoby zarobią zbyt dużo. Wyższe będą też dodatki, np. pielęgnacyjny.
Od 1 marca 2019 r. ZUS przeprowadza waloryzację emerytur, rent i innych świadczeń. Emerytury i renty podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji, nie mniej niż o określoną przepisami gwarantowaną kwotę. Wzrastają też kwoty najniższych emerytur i rent. Dodatki i inne świadczenia podlegają podwyżce wyłącznie wskaźnikiem waloryzacji wynoszącym 102,86 proc., a więc bez zastosowania gwarantowanej kwoty waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji zostały również podwyższone kwoty maksymalnego zmniejszenia emerytury i renty w przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, nie wyższego jednak niż 130 proc. tego wynagrodzenia. Miesięcznie kwoty te wynoszą obecnie:
  • 599,04 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 449,31 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 509,22 zł – dla renty rodzinnej, do której jest uprawniona jedna osoba.
Ponadto w wyniku waloryzacji od 1 marca 2019 r. podwyższono kwotę nowo przyznawanego (po raz pierwszy) świadczenia przedemerytalnego – do wysokości 1140,99 zł. W tym przypadku ustawodawca dodał 70 zł do dotychczasowej kwoty świadczenia (1070,99 zł). Także świadczenia przedemerytalne, ustalone ww. kwocie, wzrosną o 70 zł – do kwoty 1140,99 zł. Podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacji podlegają natomiast świadczenia przedemerytalne przyznane na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, a więc przed wejściem w życie obecnie obowiązującej ustawy o świadczeniach przedemerytalnych. Wzrosła też gwarantowana kwota świadczenia i zasiłku przedemerytalnego zmniejszanego wskutek osiągania przychodu przekraczającego 25 proc., a nieprzekraczającego 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wynosi ona obecnie 570,50 zł.
Z kolei renty inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne po inwalidach wojennych i wojskowych podlegają podwyższeniu w ramach tegorocznej waloryzacji poprzez obliczenie ich od nowej podstawy wymiaru wynoszącej 2629,17 zł według stawek procentowych określonych w ustawie o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Od 1 marca 2019 r. wzrosły również kwoty najniższych świadczeń. W wyniku podwyższenia najniższych rent z ubezpieczenia rentowego nastąpiło również podwyższenie:
  • najniższych rent z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową: do kwoty 1320 zł w przypadku rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rent rodzinnych oraz do kwoty 990 zł w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  • ryczałtowych kwot rent z tytułu wypadków i chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (do wskazanych wyżej kwot najniższych rent wypadkowych);
  • rent socjalnych: do 1100 zł.
Ile wynoszą specjalne świadczenia
Rodzaj dodatku (świadczenia) Kwota dodatku (świadczenia) od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. (w zł) Kwota dodatku (świadczenia) do 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2020 r. (w zł) Podwyżka
Dodatek pielęgnacyjny 215,84 222,01 6,17
Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (150 proc. pielęgnacyjnego) 323,76 333,02 9,26
Dodatek dla sieroty zupełnej 405,67 417,27 11,60
Dodatek kompensacyjny (15 proc. dodatku kombatanckiego) 32,38 33,31 0,93
Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz osób deportowanych do pracy przymusowej (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy) od 10,82 (za jeden pełny miesiąc) do 215,84 (za 20 pełnych miesięcy) od 11,13 (za jeden pełny miesiąc) do 222,01 (za 20 pełnych miesięcy) od 0,31 (za jeden pełny miesiąc) do 6,17 (za 20 pełnych miesięcy)
Dodatek dla poszkodowanego weterana od 102,98 do 823,84 od 110,00 do 880,00 od 7,02 do 56,16
Podstawa prawna
Art. 1, art. 5–6 ustawy z 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 39).
Art. 85, art. 88–94 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.).
Komunikat ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. (M.P. poz. 176).