Jedno z najczęstszych pytań a propos PPK: co stanie się ze zgromadzonymi środkami finansowymi pracownika w przypadku zmiany pracy przez przez niego. Poniżej odpowiedź na to pytanie.
Kiedy może nastąpić zmiana PPK?

Zasadniczo do zmiany instytucji finansowej prowadzącej PPK może dojść w dwóch przypadkach:

  • zmiany pracy przez uczestnika PPK,
  • zmiany instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający.

W modelu domyślnym, w przypadku zmiany pracy przez uczestnika PPK, dotychczas zgromadzone środki finansowe będą transferowane na rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą umowę o zarządzanie PPK zawarł nowy podmiot zatrudniający.

Analogicznie, w razie zmiany instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający (np. wypowiedzenie umowy), domyślnie dochodzi do transferu środków uczestnika na rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję finansową. Od powyższej zasady istnieją jednak wyjątki.

Zmiana zatrudnienia przez uczestnika PPK

W sytuacji zmiany zatrudnienia przez uczestnika PPK, jest on obowiązany złożyć nowemu podmiotowi zatrudniającemu oświadczenie o zawartych w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, w którym wskaże instytucje finansowe, z którymi umowy te zostały zawarte.

Uczestnik PPK powinien złożyć przedmiotowe oświadczenie w terminie 7 dni po upływie 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia uczestnika PPK w danym podmiocie zatrudniającym.

Kolejno podmiot zatrudniający informuje osobę zatrudnioną o obowiązku złożenia w jej imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na jej dotychczasowych rachunkach PPK.

Osoba zatrudniona może nie wyrazić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową w terminie 7 dni od otrzymania informacji o takim uprawnieniu.

Brak zgody oznacza, że:

  • zgromadzone przez uczestnika środki finansowe pozostają na rachunku PPK dotychczasowej instytucji finansowej;
  • jedynie nowe wpłaty dokonywane będą przez podmiot zatrudniający na rachunek prowadzony przez instytucję finansową wybraną przez ten podmiot zatrudniający.
Zmiana instytucji finansowej przez podmiot zatrudniający

Podmiot zatrudniający może dokonać zmiany instytucji finansowej, z którą zawiera umowę o zarządzanie (umowa powinna określać tryb rozwiązania i okresy wypowiedzenia).

Zmiana instytucji finansowej wiąże się z obowiązkiem zawarcia przez podmiot zatrudniający w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK z nową instytucją finansową oraz poinformowaniem tych osób o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych dotychczas na rachunkach PPK.

Osoba zatrudniona może nie wyrazić zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową w terminie 7 dni od otrzymania informacji o takim uprawnieniu.

Analogicznie jak w przypadku zmiany zatrudnienia, brak zgody oznacza, że:

  • zgromadzone przez uczestnika środki finansowe pozostają na rachunku PPK dotychczasowej instytucji finansowej;
  • jedynie nowe wpłaty dokonywane będą przez podmiot zatrudniający na rachunek prowadzony przez nową instytucję finansową.
Tekst napisany przez prawników kancelarii https://gessel.pl/