Do zasiłku rodzinnego przysługuje siedem różnych dodatków. Sprawdź, kto może dostać dodatki do zasiłku rodzinnego.

Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują osobom, które pobierają zasiłek rodzinny. Jeśli zasiłek rodzinny nie przysługuje, nie przysługują również dodatki do niego.

Zasiłek rodzinny i dodatki do niego przysługuje:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2) opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo do 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.Aby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba spełniać kryterium dochodowe.

Od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 roku kryterium dochodowe uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego wynosi:
• 674 zł na osobę w rodzinie
• 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Więcej o zasiłku rodzinnym dowiesz się tutaj >>>>>

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2019:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (becikowe)– 1000 zł

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka zwany jest potocznie becikowym i przysługuje jednorazowo:
1. matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka;
2. opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

Więcej o tym kto może dostać becikowe i kiedy należy złożyć wniosek dowiesz się tutaj >>>>>

- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400 zł

Dodatek przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Jeżeli oboje rodziców równocześnie korzysta z urlopu wychowawczego przysługuje jeden dodatek.- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł, nie więcej jednak niż 386 zł na wszystkie dzieci,

- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

– do 5. roku życia – 90 zł,
– powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,

- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,

- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

– na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
– na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,

- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100 zł

Jest to jednorazowy dodatek i przysługuje:
• matce lub ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka albo
• opiekunowi prawnemu dziecka, a także
• osobie uczącej się
- na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.