Sprawa dotyczyła agencji zatrudnienia, która oddelegowuje pracowników tymczasowych. Są nimi zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy, m.in. Ukraińcy. Agencja kieruje ich do pracy w różnych firmach, również takich, których siedziba znajduje się poza miejscem zamieszkania tych osób.
Z tego względu chce zapewniać im zakwaterowanie w atrakcyjnych cenach. W tym celu zamierzała zawierać umowy z podmiotami wynajmującymi mieszkania lub pokoje, a w regulaminie wynagradzania dodać zapis, zgodnie z którym osoby zatrudnione będą nabywały świadczenia w postaci zakwaterowania po cenach promocyjnych, tj. niższych, niż kwota pierwotnie zapłacona przez firmę.
Spółka chciała wiedzieć, czy przychód pracowników tymczasowych z tego tytułu wlicza się do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego skierowała wniosek w tej sprawie do ZUS.
W ocenie wnioskodawcy, przychód ten nie będzie oskładkowany. A wynika to z par. 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949). Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru nie stanowią korzyści materialne polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. Wnioskodawca zwracał przy tym uwagę, że z zakresu tej regulacji nie zostały wyłączone żadne rzeczy. Muszą mieć jedynie związek z pracą.
Inne zdanie na ten temat miał jednak ZUS. W uzasadnieniu decyzji przywołał wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 19 lipca 2016 r. (sygn. III Aua 1260/15). SA wskazał w nim, że w przywołanym przepisie nie chodzi tylko o proste współfinansowanie przez pracownika i pracodawcę ceny zakupu określonych przedmiotów i usług u podmiotów zewnętrznych, tylko o kwestie związane z zakupem przez osoby zatrudnione towarów produkowanych lub sprzedawanych przez samego pracodawcę.
W związku z powyższym świadczenie realizowane przez agencję jest dodatkowym składnikiem wynagrodzenia, przekazywanym pracownikowi w formie innej niż pieniężna.
Z tego względu powinno zostać uwzględnione w podstawie wymiaru składek.
Decyzja ZUS oddział w Lublinie z 27 lutego (WPI/200000/43/139/2019)