Nasza spółka ma problem z byłym pracownikiem, który zaciągnął pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pożyczka ta została dodatkowo poręczona przez innego pracownika. Czy możemy dochodzić sądownie zwrotu należności od obu tych osób czy od jednej? Czy sąd nakaże od razu zapłatę całego świadczenia, czy też rozłoży je na raty?
Pożyczka to typowa umowa nazwana uregulowana w kodeksie cywilnym. W orzecznictwie sądowym akcentuje się, że istotą zobowiązania z pożyczki jest to, że podmiot jej udzielający przenosi jej przedmiot na własność biorącego pożyczkę. Przeniesienie własności może tu nastąpić w każdy prawem przewidziany sposób, przy czym w wypadku pieniędzy w grę wchodzi wydanie gotówki, przelew czy otwarcie kredytu na rachunku bankowym. Kodeksowa definicja pożyczki wskazuje zatem, że dający pożyczkę przenosi na własność biorącego pożyczkę określoną ilości pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a wykonanie tego świadczenia powinien udowodnić w procesie cywilnym (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 17 kwietnia 2012 r., sygn. akt I ACa 285/12).
Uwarunkowania faktyczne zawarcia umowy pożyczki są zróżnicowane. Jedną z możliwości jest udzielenie jej przez pracodawcę ze środków firmowego funduszu socjalnego. Kluczowa regulacja w tym względzie znajduje się w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. W jej art. 8 postanowiono, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z ZFŚS, a warunki korzystania z tych usług i świadczeń oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie. Zapewne we wspomnianym dokumencie pracodawca przewidział więc udzielanie pożyczek z ZFŚS, co miało odzwierciedlenie w pożyczce udzielonej byłemu pracownikowi.