Od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych, powołanym do pełnienia funkcji przez organ administracji państwowej, nie trzeba odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne – wyjaśnił NFZ.
Sprawa dotyczy pozarządowej organizacji, będącej dobrowolnym zrzeszeniem elektryków, osób, których działalność zawodowa wiąże się z tym obszarem, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.
Stowarzyszenie jest aktywne w Polsce oraz poza jej granicami. Organizacja przeprowadza m.in. egzaminy stwierdzające kwalifikacje na stanowiskach pracy związanych z dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacją sieci energetycznych. Członków komisji powołuje prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
Nie jest z nimi zawierana żadna umowa, a rozliczenie i wypłata następują na podstawie wykazu przetestowanych kandydatów.
Organizacja miała jednak wątpliwości, czy od wynagrodzeń wypłaconych członkom komisji egzaminacyjnych, powołanym do pełnienia funkcji przez organ administracji państwowej, należy odprowadzać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy uznał, że nie.
W art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510) wskazany został katalog osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Nie wymieniono w nim jednak egzaminatora powoływanego przez prezesa URE, który przeprowadza testy kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. W związku z powyższym NFZ uznał, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego nie podlegają osoby wchodzące w skład komisji egzaminacyjnej powoływanej przez organ państwowy.
Decyzja nr 02/06/1/2019 dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia