Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wykazywanie efektu zachęty nie jest uzależnione od tego, czy w dniu podpisywania umowy o pracę, pracodawca dysponuje orzeczeniem o niepełnosprawności zatrudnianej osoby.
Jego spełnianie jest jednym z podstawowych warunków otrzymywania dofinansowań do wynagrodzenia pracownika z dysfunkcją zdrowotną. Efekt zachęty polega na wykazaniu, że w miesiącu przyjęcia do pracy takiej osoby doszło do wzrostu zatrudnienia ogółem w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy lub że zajęła ona wakat w firmie na warunkach określonych w art. 26b ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Jednocześnie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wskazuje, że pracodawca ma obowiązek dysponowania orzeczeniem o niepełnosprawności najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę (przypomniał o tym wymogu w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej w grudniu 2018 r.).
Właśnie tej kwestii dotyczył wyrok wydany przez stołeczny WSA. W rozpatrywanej sprawie PFRON domagał się od firmy zwrotu dopłat do pensji na dwóch pracowników w kwocie ponad 6,7 tys. zł za październik, listopad i grudzień 2017 r. Fundusz na podstawie analizy dokumentacji stwierdził bowiem, że pracodawca zawarł z nimi umowy o pracę 28 sierpnia 2017 r., natomiast ich orzeczenia o niepełnosprawności zostały przekazane 31 sierpnia. Uznał więc, że pracodawca bezprawnie pobrał na te osoby dofinansowania, bo jednym z warunków koniecznych do spełnienia efektu zachęty jest przedstawienie orzeczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Przypomniał też, że na mocy art. 2a ust. 1, począwszy od dnia przekazania orzeczenia zalicza się takiego pracownika do stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Od tej decyzji firma złożyła skargę do WSA, a ten orzekł o jej uchyleniu. Podkreślił przy tym, że efekt zachęty polega na tym, że dopłata przysługuje na pracowników, którzy po zatrudnieniu u pracodawcy powodują wzrost zatrudnienia ogółem i nie powinien zależeć od tego – jak przedstawia to PFRON – czy w dniu podpisywania umowy o pracę jest on w posiadaniu ważnych orzeczeń o ich niepełnosprawności. Sąd dodał, że fundusz formułując tezę, że w świetle ustawy o rehabilitacji jest to jeden z warunków koniecznych do spełnienia efektu zachęty, nie wskazuje w istocie żadnych przepisów, które wspierałyby ten pogląd. Ponadto cytowany przez PFRON art. 2a ust. 1 odnosi się do momentu przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności, a nie chwili zawarcia umowy o pracę.
– To ważny dla wszystkich przedsiębiorców wyrok, w którym WSA tak wyraźnie stwierdził, że nie ma żadnego przepisu potwierdzającego prezentowane dotychczas przez PFRON stanowisko – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

orzecznictwo

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 grudnia 2018 r., sygn. akt V SA/Wa 1523/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia