Nowe zasady kontrolowania placówek medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia zakłada przyjęty przez rząd projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Jego głównym celem jest koncentracja służb kontrolnych, obecnie rozproszonych między poszczególne oddziały wojewódzkie i centralę NFZ. Na podstawie nowych przepisów uprawnienia do sprawdzania nieprawidłowości zostaną przeniesione na poziom prezesa funduszu. Obecnie jego aktywność w tym zakresie ogranicza się do sytuacji wyjątkowych, natomiast weryfikacja jest zadaniem dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ. Po wejściu w życie ustawy ich wydziały kontroli zostaną włączone do departamentu kontroli w centrali funduszu.
Cała komunikacja między prezesem, kontrolerami a weryfikowanym podmiotem ma odbywać się drogą elektroniczną. Powinno to uprościć, przyspieszyć i obniżyć koszty postępowania.

Przepisy zakładają utworzenie w centrali NFZ korpusu kontrolerskiego

Nowe przepisy zakładają także utworzenie korpusu kontrolerskiego w centrali NFZ oraz precyzują wymogi, jakie powinna spełnić osoba, która chce zostać kontrolerem (musi zdać np. egzamin kwalifikacyjny).
Utworzenie korpusu kontrolerskiego i skupienie uprawnień kontrolnych na poziomie prezesa funduszu ma poprawić skuteczność działań.
Jedną z istotniejszych zmian dla podmiotów, które otrzymują pieniądze z NFZ, będzie wprowadzenie progu bagatelności, poniżej którego nie będą nakładane kary finansowe. W pierwszym roku funkcjonowania ustawy wyniesie on 500 zł.
Doprecyzowano także maksymalny czas trwania kontroli w weryfikowanej jednostce w roku kalendarzowym. Zgodnie z przepisami nie będzie on mógł przekroczyć określonej liczby dni roboczych, która będzie powiązana z wielkością kwoty wypłaconej podmiotowi kontrolowanemu przez NFZ w roku poprzednim. Przykładowo w przypadku kontraktu o wartości do 2 mln zł kontrola Funduszu będzie mogła trwać 12 dni. Wyjątkiem będą weryfikacje umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.
Zaproponowano także zmiany w udzielaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej: szpitale ogólnopolskie (np. kliniczne) będą mogły ich udzielać, jeśli mają izbę przyjęć lub oddział ratunkowy.
Obowiązkowe będzie też grupowanie pacjentów w SOR według stopnia pilności udzielenia świadczenia, czyli stanu zagrożenia życia i zdrowia.
Na SOR będą też ostre i tępe dyżury. W praktyce ma to wyglądać tak, że szpital pełniący ostry dyżur będzie miał zwiększoną liczbę personelu, natomiast pełniący tępy dyżur będzie dysponował mniejszą obsadą.