Rozłożenie na raty należności na ubezpieczenia społeczne do ZUS może skutkować brakiem możliwości wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników lub koniecznością ich zwrotu.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na pytanie Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (OBPON) w sprawie dopłat do pensji. Co do zasady jest bowiem tak, że firmie nie przysługuje pomoc w formie subsydiów płacowych, gdy miesięczne koszty płacy, w tym składki do ZUS, opłaciła z uchybieniem terminów przekraczającym 14 dni (chyba że opóźnienie dotyczy mniej niż 2 proc. należności za dany miesiąc). Stanowi o tym art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
OBPON zadał pytanie, czy pracodawca mógłby występować o dopłaty do pensji, gdyby w przypadku braku uregulowania zobowiązań do ZUS na czas złożył wniosek o rozłożenie płatności na raty, a po uzyskaniu zgody byłyby one płacone w określonych terminach. Wątpliwości organizacji są związane z tym, czy takie okoliczności będą oznaczać, że dojdzie do uchybienia 14-dniowego terminu na opłacenie składek.
Reklama
PFRON informuje, że rozłożenie należności na raty nie zmienia sytuacji pracodawcy na gruncie art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji, ponieważ instrument ten stosuje się w odniesieniu do składek, których ustawowy termin opłacenia już upłynął. Opóźnienie miało więc miejsce, a umowne ustalenie nowych terminów płatności rat nie zmienia tej sytuacji. Dodaje, że takie stanowisko jest zgodne z dotychczasowymi wyjaśnieniami Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON). W efekcie opłacanie składek w systemie ratalnym może powodować, że firma nie otrzyma dofinansowań, a gdy zostały już jej wypłacone, to będzie musiała je oddać.
Natomiast inaczej będzie w przypadku odroczenia terminu płatności. Z reguły takie rozwiązanie jest stosowane do terminów, które nie upłynęły. Dlatego w odniesieniu do składek objętych odroczeniem ustawowa data ich opłacenia nie ma zastosowania i nie dochodzi do uchybienia polegającego na jego przekroczeniu. Jednocześnie PFRON podkreśla, że w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych u pracodawców weryfikuje terminowość ponoszenia kosztów płacy w ZUS i stanowisko tego organu ma kluczowe znaczenie dla stwierdzenia, czy zostały naruszone przepisy.