Te i inne pomocnicze wzory dokumentów w sprawach pracowniczych zostały zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS jako pomoc dla pracodawców. Od 1 stycznia nie są już bowiem częścią rozporządzenia.
Przez ponad 20 lat pracodawcy mogli korzystać ze wzorów dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, stanowiących załączniki do rozporządzenia z 1996 r. (rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika; t.j. Dz.U. z 2017 poz. 894). 1 stycznia 2019 r. ww. akt został uchylony przez nowe rozporządzenie z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. poz. 2369), które już takich wzorów dokumentów nie przewiduje. Zatem wraz z poprzednim zniknął m.in. wzór kwestionariusza osobowego dla kandydata do pracy oraz dla pracownika.
Z pomocą pracodawcom, którzy nie opracowali swoich własnych wzorów, przychodzi jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort na swojej stronie internetowej opublikował pomocnicze wzory dokumentów związanych z ubieganiem się o zatrudnienie, nawiązaniem, zmianą oraz ustaniem stosunku pracy, a dokładnie wzór:
1) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
Reklama
2) rozwiązania umowy o prace za wypowiedzeniem,
3) rozwiązania umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,

Reklama
4) umowy o pracę,
5) wypowiedzenia warunków umowy o pracę,
6) kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
7) kwestionariusza osobowego dla pracownika.
Pierwsze pięć wzorów w zasadzie nie odbiega od tych, które były określone nieobowiązującym już rozporządzeniem z 1996 r. Na szczególną uwagę zasługują natomiast dwa ostatnie, tj. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy oraz dla pracownika. W porównaniu z poprzednimi wzorami w kwestionariuszu dla kandydatów zniknęła rubryka dotycząca obywatelstwa oraz dodatkowych uprawnień, umiejętności i zainteresowań. Za to pojawiła się pozycja „dodatkowe dane osobowe, jeśli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych”.
Podobnie jest z kwestionariuszem dla pracownika. W tym proponowanym przez ministerstwo w porównaniu z poprzednim zniknęła rubryka dotycząca numeru NIP oraz powszechnego obowiązku obrony, natomiast przy rubryce poświęconej wskazaniu osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku, dodano adnotację, że wskazanie tej danej odbywa się za zgodą pracownika (zatem nie jest obowiązkowe).
Powyższe zmiany bez wątpienia są związane z RODO oraz dyskusją publiczną na temat ochrony danych osobowych i wynikają z zasady ich minimalizacji. Nowe wzory wymagają przy tym wyłącznie niezbędnego minimum informacji, którego zakres wynika przede wszystkim z kodeksu pracy. Oczywiście nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawcy uzupełnili kwestionariusze o dodatkowe pozycje, jeśli obowiązujące przepisy prawa pozwalają pracodawcy na pozyskiwanie innych danych osobowych niż te wymienione w kodeksie pracy. Za przykład może posłużyć branża ochroniarska, która w formularzach może umieścić rubrykę dotyczącą karalności. Ponadto pracodawcy mogą w formularzach dodać pozycje dotyczące danych, które nie są obowiązkowe, a ich podanie uzależnione jest wyłącznie od woli (zgody) kandydata lub pracownika, np. rubrykę poświęconą zainteresowaniom czy hobby.
Warto jednak podkreślić, że pracodawcy nie powinni się przywiązywać do omawianych wzorów kwestionariuszy, a to za sprawą planowanych zmian do kodeksu pracy w zakresie danych osobowych (przewiduje je projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, który czeka na drugie czytanie w Sejmie). Po ich wejściu w życie zmieni się bowiem katalog danych, jakich pracodawca będzie mógł żądać od kandydata do pracy oraz pracownika, zatem kwestionariusze będą wymagały kolejnych modyfikacji.