Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) zapowiada zmianę przepisów, która pozwoli samorządom przekazywać pieniądze z własnych budżetów dla środowiskowych domów samopomocy (ŚDS).
O takich planach resort poinformował przy okazji prac nad ostatnią nowelizacją rozporządzenia, które określa standardy, jakie muszą spełniać te placówki dziennego pobytu przeznaczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Co do zasady jest tak, że prowadzenie ŚDS należy do zadań własnych gmin i powiatów, które zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) są finansowane z budżetu państwa. W praktyce wojewoda przekazuje na jednego uczestnika zajęć w ŚDS dotację miesięczną, która od początku br. wynosi 250 proc. kryterium dochodowego obowiązującego w pomocy społecznej, czyli 1792,50 zł. Dodatkowo w przypadku, gdy z usług domu korzystają osoby ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, ta kwota może zostać podwyższona, ale nie więcej niż o 30 proc. wspomnianego progu (525,75 zł).
To właśnie z tych pieniędzy finansowane są koszty bieżącego funkcjonowania ŚDS, w tym wynagrodzeń personelu opiekuńczego. Jednak mimo tego, że od 2016 r. poziom dotacji jest zwiększany, to część placówek wskazuje, że nie są to wystarczające środki.
– Niektóre gminy i powiaty starają się wspierać finansowo domy, ale zdarzają się przypadki, gdy jest to kwestionowane przez regionalne izby obrachunkowe, które uważają, że skoro jest to zadanie zlecone, to samorząd ma do niego nie dokładać – mówi Dorota Kośmider, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników i Sympatyków ŚDS.
Problem ten pozwoli rozwiązać nowelizacja ustawy o pomocy społecznej, którą chce przeprowadzić resort rodziny.
Co ważne, to niejedyna zmiana, która będzie czekać ŚDS. Po tym, gdy resort zrezygnował z pomysłu tworzenia odrębnych domów dla autystów, o czym pisaliśmy na łamach DGP i co spotkało się z protestami ze strony rodzin oraz opiekunów takich osób, teraz okazuje się, że rozporządzenie będzie po raz kolejny nowelizowane, aby stworzyć kierowaną do tej grupy ofertę. Jednocześnie mają powstawać centra opiekuńczo-mieszkalne dla autystów oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi (będą finansowane z pieniędzy pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).