Jeśli pracodawca poza żłobkiem i przedszkolem prowadzi też dzienny dom pomocy, to nie może skorzystać z prawa do niepłacenia na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z tytułu osiągania 2 proc. poziomu zatrudniania pracowników z dysfunkcjami.
Takie stanowisko fundusz przedstawił w interpretacji indywidualnej wydanej dla jednej z firm (nr DW.050.13.2018.RCZ). Co do zasady na PFRON płacą pracodawcy, którzy mają minimum 25 pracowników i nie osiągają 6 proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
Po uzyskaniu tego pułapu są zwolnieni z tego obowiązku. Jednocześnie art. 21 ust. 2b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.) przewiduje wyjątek od tej reguły. Zgodnie z nim na PFRON nie trzeba płacić, gdy wspomniany wskaźnik wynosi 2 proc., ale dotyczy to tylko wymienionych w tym przepisie placówek, w tym m.in. uczelni, szkół, przedszkoli i żłobków (co istotne, można do niego zaliczać również niepełnosprawne dzieci uczęszczające do tych placówek).
W takiej właśnie sytuacji znajduje się pracodawca, który wystąpił z pytaniem do PFRON. Przy czym poza niepublicznym przedszkolem i dwoma żłobkami, których podopiecznymi są dzieci z autyzmem, dodatkowo otworzył też dom dziennej pomocy. Takie rozszerzenie działalności spowodowało, że liczba jego podwładnych przekroczyła 25 osób, co oznacza konieczność płacenia na PFRON. Tego obowiązku może wprawdzie uniknąć, ma jednak wątpliwość, czy może zostać zwolniony z ponoszenia należności na fundusz, dopiero gdy ma wskaźnik wynoszący 6 proc., czy z uwagi na charakter prowadzonej działalności może skorzystać z jego obniżonej wysokości.
PFRON odpowiada, że pracodawca poza przedszkolem i żłobkami prowadzi również dom dziennej pomocy, który nie jest podmiotem wymienionym w art. 21 ust. 2b ustawy. Tymczasem przedsiębiorca chcący korzystać z przywileju określonego w tym przepisie nie może wykonywać działalności w innym zakresie, niż zostało to w nim wskazane. Wobec tego pracodawca przy spełnianiu obowiązku wpłat na fundusz jest objęty 6-proc. wskaźnikiem zatrudnienia. PFRON powołuje się przy tym na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych (np. WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 3229/08), z którego wynika, że art. 21 ust. 2b dotyczy tylko tych pracodawców, którzy należą do kręgu podmiotów w nim wymienionych lub jeśli zatrudniają w nich osoby niepełnosprawne.