W czasie posiedzenia sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Jeśli rozwiązania zaproponowane przez senatorów wejdą w życie, to członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej legitymujący się kartą kombatanta poruszający się samochodem nie będą musieli stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Rząd popiera zaproponowane rozwiązania. Nowe dokumenty będą wydane bezterminowo, a uprawnieni będą zwolnieni z opłat.
Posłowie zajmą się też dalszym procedowaniem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk 2671). Dokument ten zakłada zrównanie uprawnień wszystkich ofiar represji stalinowskich (z wyjątkiem ulg na przejazdy).
Zawsze sprawdzaj promile zanim wsiądziesz za kółko. Skorzystaj z naszego
prostego narzędzia >>>
Reklama
Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to żołnierze, którzy pracowali w kopalniach uranu, będą m.in. otrzymywać comiesięczne dodatki do rent i emerytur w wysokości wyższej niż obecnie o ok. 61 zł
Będą mieć także prawo do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością oraz uzyskania świadczenia specjalistycznego bez skierowania lekarza ogólnego. Podobnie jak kombatanci zyskają też możliwość ubiegania się o dodatkową pomoc pieniężną od Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdSKiOR). Mieliby także pierwszeństwo w korzystaniu ze środowiskowej opieki socjalnej i uzyskania miejsca w domach pomocy społecznej.
Na specjalne wsparcie finansowe będą też mogły liczyć osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rządowy projekt ustawy zakłada także przyznanie dodatkowo wsparcia cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych. Osoby te uzyskają prawo do dodatkowego świadczenia – ryczałtu energetycznego w wysokości 168,71 zł miesięcznie. Osoby w najtrudniejszej sytuacji życiowej i materialnej będą mogły też zwrócić się do Szefa UdSKiOR o udzielenie im pomocy pieniężnej.
Etap legislacyjny
Projekty ustaw procedowane w Sejmie