Przyszła polityka migracyjna Polski będzie uwzględniać gwarancje praw i wolności cudzoziemców – deklaruje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w odpowiedzi na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich (RPO) w sprawie globalnego porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji.
Dokument ma zagwarantować przestrzeganie praw człowieka wszystkim migrantom, niezależnie od ich statusu. Jego sygnatariusze zobowiązują się do podjęcia działań, które wyeliminują rasizm, ksenofobię i nietolerancję wobec cudzoziemców. Kładzie też nacisk na poprawę ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Pod koniec roku porozumienie podpisały 164 państwa. W gronie sygnatariuszy nie znalazła się Polska, co wzbudziło niepokój RPO. Adam Bodnar uważa, że choć nasz kraj nie podpisał porozumienia, to i tak nasza polityka migracyjna powinna uwzględniać opisywane w dokumencie wyzwania. Może to bowiem mieć kluczowe znaczenie dla poprawy sytuacji prawnej migrantów w Polsce – podkreśla rzecznik praw obywatelskich.
Dlatego poprosił szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego o informację o efektach prac nad nową polityką migracyjną Polski, które od ponad roku toczą się w MSWiA i w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. – Tworzony dokument powinien uwzględniać gwarancje praw i wolności cudzoziemców w Polsce – uważa Bodnar.
W odpowiedzi MSWiA tłumaczy, że decyzja o braku poparcia deklaracji przez Polskę była podyktowana przede wszystkim potrzebą zachowania niezależności naszego kraju w kwestii decydowania o tym, kogo i na jakich warunkach przyjmuje na swoim terytorium, a także brakiem rozróżnienia między migrantami legalnymi i nielegalnymi.
Nie oznacza to jednak, że podstawowe cele porozumienia nie będą realizowane – deklaruje resort. Zapewnia, że Polska nie odnosi się negatywnie ani do zapisów dokumentu gwarantujących cudzoziemcom ochronę podstawowych praw człowieka, ani do regulacji w zakresie gromadzenia danych dotyczących migracji i skutecznego zarządzania granicami.
MSWiA poinformowało jednocześnie o zakończeniu uzgodnień wewnątrzresortowych dotyczących projektu „Polityki migracyjnej Polski”. W 2019 roku planowane jest opracowanie ostatecznej wersji dokumentu.