PROBLEM

Czytelnik pracuje na stanowisku kierownika działu w supermarkecie. Często zdarza się mu pracować w niedzielę lub w święto, które zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy nie są jednak jego dniami pracy. Jego przełożeni twierdzą, że wykonywana przez niego praca powoduje, że można go potraktować jako pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy i z tego powodu nie należy mu się dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. Czy takiej osobie przysługuje dodatek do wynagrodzenia albo dzień wolny?

CZYTELNICY RADZĄ

Pioruniec: Wkrótce wszystko się zmieni, bo będzie zakaz handlu w dni świąteczne. Tym samym pracodawcy będą zatrudniać pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej, a nie umowy o pracę. Wtedy nie będzie ich łączył stosunek pracy, więc nie będzie też obowiązywał zakaz pracy w święta.

Karolina: Masz prawo do dodatkowego wynagrodzenia, bo pracujesz w dodatkowe dni, a twoja praca nie ma nic wspólnego z pracą zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY WYJAŚNIA

Jeżeli pracownik zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy świadczył pracę w godzinach nadliczbowych w niedzielę, w święto lub w dniu wolnym od pracy wynikającym z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracownik nie zachowywał prawa do oddzielnego wynagrodzenia. Podobną regulację zawiera nowy art. 1514 k.p., który nie przyznaje pracownikom zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych za pracę poza normalnymi godzinami pracy bez względu na charakter dnia, w którym praca taka jest świadczona. Jednak w przedstawionej sytuacji kierownik działu nie jest pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Dotychczasowe brzmienie przepisów o czasie pracy mogło powodować w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne zważywszy na brak definicji pracownika zarządzającego w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Definicja taka pojawia się w nowym zmienionym brzmieniu art. 128 par. 2 pkt 2 k.p., zgodnie z którym pracownikami zarządzającymi w imieniu pracodawcy zakładem pracy są pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy, ich zastępcy lub pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi. Zatem pracownik, będący kierownikiem działu, nie jest zgodnie z przywołaną definicją pracownikiem zarządzającym w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Zachowuje więc, zgodnie z nowym przepisem art. 1514 par. 2 k.p., prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę lub w święto, czyli zgodnie z przepisem art. 1511 par. 1 pkt 1 lit. b) k.p. z dodatkiem w wysokości 100 proc.

BW