Firma nie jest uznawana za zakład pracy chronionej (ZPChr) od dnia, kiedy faktycznie przestaje spełniać warunki do posiadania takiego statusu. Datę określa wojewoda w decyzji.
Takie stanowisko przedstawił Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w interpretacji indywidualnej, wydanej dla pracodawcy (DW.050.10.2018.RCZ). Pytanie było związane z sytuacją, gdy dochodzi do utraty statusu ZPChr. Jego posiadanie jest uzależnione od spełnienia kilku warunków wymienionych w art. 28 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Wśród nich jest m.in. wymóg prowadzenia działalności gospodarczej przez minimum rok, osiąganie odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami oraz zapewnianie opieki medycznej. W przypadku zaprzestania spełniania tych warunków pracodawca musi o tym powiadomić wojewodę w ciągu 14 dni. Wtedy ten, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy, podejmuje decyzję stwierdzającą utratę statusu ZPChr.
Pracodawca zwraca uwagę, że powiadomienie wojewody oraz wydanie przez niego rozstrzygnięcia odbywa się w różnych datach i czasami mogą one być od siebie odległe nawet o kilka tygodni lub miesięcy. W związku z tym pojawiają się wątpliwości dotyczące ustalenia momentu, w którym pracodawca przechodzi z chronionego na otwarty rynek pracy. Zdaniem przedsiębiorcy dniem powodującym utratę statusu ZPChr jest dzień zaprzestania spełniania warunków wynikających z ustawy o rehabilitacji, niezależnie od terminu, w jakim doszło do zawiadomienia wojewody oraz wydania przez niego decyzji.