Od stycznia policjanci i strażacy mają otrzymać dodatkowo 655 zł na etat (liczone wraz z nagrodą roczną). Także funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa mogą liczyć na podwyżki.
Do konsultacji wewnątrzresortowych trafił projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego. W dokumencie tym zaproponowano wzrost mnożników kwoty bazowej określających stawki uposażenia zasadniczego, co w efekcie będzie odpowiadało kwocie 520 zł. Wraz z jego wzrostem rośnie też kwota wypłacana w związku z wysługą lat, średnio o 84 zł.
Podwyżki są efektem porozumienia zawartego pomiędzy szefem resortu spraw wewnętrznych oraz związkowcami, środki zostały już wpisane do projektu budżetu na 2019 r.
Podobne rozwiązanie zastosowano w przypadku strażaków. Zgodnie z projektem zmieniającym rozporządzenie w sprawie uposażania strażaków Państwowej Straży Pożarnej, podwyższony zostanie mnożnik kwoty bazowej o 0,340. To zaś będzie odpowiadało wzrostowi uposażenia zasadniczego w każdej grupie o 520 zł. Dodatkowe 84 zł więcej to kwota związana z indywidualną wysługą lat (identycznie jak w przypadku policjantów).
Inaczej będzie w przypadku funkcjonariuszy SOP. Projekt rozporządzenia szefa MSWiA zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zakłada, że ich wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 400 zł. Do tego trzeba jeszcze dodać specjalny dodatek za warunki służby i posiadane kwalifikacje. Oznacza to, że np. uposażenie zasadnicze komendanta tej formacji wzrośnie z 8630 zł do 9030 zł, naczelnika wydziału z 4560 zł do 4960 zł, kursanta z 1960 zł do 2360 zł, a eksperta zatrudnionego w tej formacji z 2685 zł do 3085 zł miesięcznie.
Ministerstwa oraz szefowie poszczególnych służb mają 7 dni na zgłaszanie uwag do zaproponowanych zmian.
Etap legislacyjny
Projekty rozporządzeń skierowanie do konsultacji społecznych oraz wewnątrzresortowych