Czy zaświadczenie o ukończonym szkoleniu okresowym z zakresu bhp musi podpisać jego organizator (np. właściciel firmy szkoleniowej), czy wystarczy, że zrobi to osoba, która je przeprowadziła (np. specjalista ds. bhp)?
Przepisy nie wskazują, kto w imieniu organizatora może podpisywać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp. W praktyce może to uczynić dowolna osoba upoważniona przez organizatora, i to niekoniecznie osoba je prowadząca.
Pracodawca jest nie tylko obowiązany organizować szkolenia z dziedziny bhp dla pracowników, lecz także powinien sam je odbyć w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Tak stanowi art. 2373 par. 21 kodeksu pracy.
Szkolenia bhp powinny być okresowo powtarzane. Mogą być one organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bhp, a więc:
1) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2) szkoły ponadgimnazjalne,
3) jednostki badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe lub inne placówki naukowe,
4) stowarzyszenia, których celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,
5) osoby prawne lub fizyczne prowadzące działalność oświatową na zasadach określonych w przepisach ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 646).
Od powyższej reguły wprowadzono wyjątek – pracodawcy nie mogą organizować szkoleń z zakresu bhp dla samych siebie, pracowników służby bhp oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Te mogą być przeprowadzane jedynie przez wymienione jednostki organizacyjne.
Podmiot organizujący szkolenia bhp, jest obowiązany zapewnić:
1) programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk,
2) programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia,
3) wykładowców i instruktorów mających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów,
4) odpowiednie warunki lokalowe,
5) wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów,
6) właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń.
Potwierdzeniem ukończenia szkolenia okresowego bhp z wynikiem pozytywnym jest wydane przez organizatora szkolenia zaświadczenie, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia wykonawczego.
Omawiane przepisy nie precyzują, kto w imieniu organizatora może podpisywać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego z zakresu bhp. Może to być zatem dowolna osoba upoważniona przez organizatora. Co ciekawe, nawet taka, która nie ma kwalifikacji do prowadzenia szkoleń z zakresu bhp.
Podstawa prawna
Art. 2373 par. 21 ustawy z 26 czerwca 1974 r. ‒ Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.).
Par. 4 ust. 1 i 2, par. 5, par. 16 ust. 3, załącznik nr 3 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.).