Projekt ustawy, która ma zaostrzyć sankcje dla właścicieli prywatnych domów opieki nad seniorami, funkcjonujących bez zarejestrowania u wojewody, został rekomendowany do przyjęcia przez rząd.

Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Elżbietę Bojanowską, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej na wystąpienie dr Adama Bodnara, rzecznika praw obywatelskich (RPO). W swoim piśmie pytał się o to, na jakim etapie znajdują się prace nad nowelizacją ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), która ma poprawić skuteczność stosowania przez wojewodów sankcji za prowadzenie placówki dla osób starszych bez obowiązkowego zezwolenia.

Projekt, który został przekazany do konsultacji społecznych w listopadzie 2017 r., przewiduje szereg zmian, w tym m.in. zaostrzenie odpowiedzialności podmiotu, który bez zarejestrowania prowadzi więcej niż jedną placówkę (kara w wysokości 40 tys. zł) oraz stworzenie centralnego rejestru nałożonych kar.

Jednak chociaż od tamtego czasu minął już ponad rok, to do tej pory projekt nie został przyjęty przez rząd i skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie. Zdaniem RPO takie tempo jest niepokojące w świetle danych, jakie zostały zebrane przez policję i były przedstawiane posłom z komisji polityki senioralnej w listopadzie br. (pisaliśmy o nich na łamach DGP). Okazuje się, że w całym kraju funkcjonuje 128 nielegalnych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom starszym, niepełnosprawnym oraz przewlekle chorym. W ocenie rzecznika świadczy to o tym, że obecne przepisy są niewystarczające i stanowi to dodatkowy argument za tym, aby wspomniana nowelizacja została potraktowana w sposób priorytetowy.

Jak informuje Elżbieta Bojanowska, projekt był omawiany na dwóch posiedzeniach Stałego Komitetu Rady Ministrów w lipcu i październiku br., ale w związku ze zgłaszanymi wtedy zaleceniami wymagał poprawek. Ostatecznie uzyskał akceptację 13 grudnia i jednocześnie został skierowany do przyjęcia przez rząd. Zawarte w nim zmiany mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, ale akurat te dotyczące prywatnych placówek – z uwagi na to, że odnoszą się do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 r.