Możliwość prowadzenia e-dokumentacji i skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych to nie wszystkie zmiany w firmowej biurokracji. Od Nowego Roku zmieni się też kształt niektórych formularzy ZUS.

Na formularzu ZUS RPA od 1 stycznia 2019 r. pracodawcy muszą przekazywać do ZUS informacje o przychodach pracowników (bez względu na charakter zatrudnienia) i szczególnych okresach ich pracy. Raportu tego nie trzeba przekazywać za każdy miesiąc, lecz tylko za ten miesiąc, w którym:
• pracodawca wypłaci pracownikowi przychód należny za lata poprzednie, np. w marcu 2019 r. trzynastkę za 2018 r.,
• pracodawca wypłaci osobie pobierającej świadczenia związane z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem (np. zasiłek chorobowy, macierzyński) taki składnik wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. dodatek stażowy), albo jeśli pracownik jest nauczycielem.
Imienny raport miesięczny ZUS RPA ma uzupełniać dane przekazane przez pracodawcę do ZUS w innych imiennych raportach miesięcznych i ma służyć przy przyznawaniu i obliczaniu wysokości emerytur lub rent.


Na formularzu ZUS ZWUA pracodawcy będą przekazywać informacje o sposobie rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy (stosunku służbowego). To ten sam formularz, za pomocą którego pracodawca wyrejestrowuje pracownika z ubezpieczeń społecznych, jednak na potrzeby zmian zostanie dodany do niego nowy blok V.

W formularzu ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) zostanie usunięty blok VI (rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne), a dodany zostanie blok IX – zestawienie należnych składek do zwrotu lub zapłaty. W bloku tym pracodawca będzie rozliczać składki na ubezpieczenia:
• społeczne,
• zdrowotne,
• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
• wypłacone świadczenia, które podlegają rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.Do zmian w dokumentach ubezpieczeniowych dostosowane zostaną program Płatnik oraz profil płatnika na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Na profilu płatnika zostanie umieszczona informacja o złożeniu dokumentu ZUS OSW (oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych za wszystkich pracowników i zleceniobiorców, zatrudnionych w latach 1999–2018). Również zostanie dodana lista ubezpieczonych, za których pracodawca złożył dokument ZUS RIA (raport informacyjny dotyczący pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych w latach 1999–2018) oraz lista ubezpieczonych, za których jeszcze tego nie zrobił. Jednocześnie ubezpieczony (były pracownik) będzie miał dostęp poprzez PUE do dotyczących go danych oraz do informacji, którzy płatnicy złożyli za niego raporty ZUS RIA.

PARTNER