Każdy rodzic, który ma troje dzieci, będzie mógł złożyć wniosek o wydanie dokumentu pozwalającego na korzystanie z różnego typu ulg i zniżek.
Będzie to możliwe dzięki nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.). Teraz jej art. 4 ust. 1 przewiduje, że prawo do posiadania KDR mają rodzice oraz ich małżonkowie, jeśli w momencie występowania o nią wychowują minimum troje dzieci do 18. roku życia lub 25. roku życia (jeśli uczą się w szkole lub szkole wyższej) bądź bez względu na wiek, o ile mają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. nowe brzmienie tego przepisu zakłada, że o wyrobienie karty będzie mógł zwrócić się do gminy każdy rodzic lub jego małżonek, gdy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (bez znaczenia jest, ich obecny wiek). Dokument ten będzie im przysługiwał bezterminowo.
W efekcie nawet osoby, które mają już dorosłych potomków, będą mogły zwrócić się o KDR i potem korzystać z ulg oferowanych przez przedsiębiorstwa i instytucje, należące do partnerów karty, w tym np. zniżkowych przejazdów kolejowych. Co istotne, ulgi nie będą przysługiwać ich dzieciom, bo w tym przypadku dalej będzie obowiązywać kryterium wieku.
Rozszerzenie grupy osób, które mogą ubiegać się o KDR, wymaga zmiany wniosku o jego wyrobienie. Wprawdzie przepisy nie określają jego wzoru, ale gminy najczęściej posługują się przykładowym formularzem opracowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Jednak na razie na jego stronie internetowej nie ma jeszcze wersji, która uwzględniałaby zmiany w ustawie.
– Szacujemy, że może do nas wpłynąć ok. 2 tys. nowych wniosków, ale ile ich faktycznie będzie, trudno przewidzieć, bo pewnie nie wszyscy rodzice będą się starać o KDR – mówi Jan Żądło, dyrektor wydziału spraw społecznych Urzędu Miasta Krakowa.
Za przyznanie karty rodzicom, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci, gminie będzie przysługiwać dotacja z budżetu państwa w wysokości 5,36 zł. Będzie to więc kwota niższa niż ta, która należy się przy wydawaniu dokumentów dla całej rodziny wielodzietnej, bo wtedy jest to 13,67 zł.
– Jest to zdecydowanie zbyt mało, dotyczy to zresztą również pozostałych kwot dotacji przyznawanych za wykonywanie zadań wynikających z ustawy o KDR. Dlatego zamierzamy w przyszłym roku pisać do ministerstwa o zwiększenie środków na koszty obsługi – wskazuje Jan Żądło.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.