Zmiana prawa Rząd zamierza skrócić czas trwania służby zastępczej. Zamiast 18 miesięcy, będzie ona trwała 15 miesięcy.

Rada Ministrów przygotowała projekt zmian w ustawie o służbie zastępczej. Wszystko po to, by dotychczasowe zasady odbywania tej służby oraz kierowania do niej były spójne z przepisami dotyczącymi zasadniczej służby wojskowej, przenoszenia poborowych do rezerwy oraz z przesłankami udzielania odroczeń służby zasadniczej.

Zamiast obecnych 18 miesięcy, czas trwania służby zastępczej wynosiłby 15 miesięcy. Taką propozycję rząd uzasadnia tym, że skrócono czas odbywania zasadniczej służby wojskowej z jednego roku do dziewięciu miesięcy.

Proponuje się, by komisja wojewódzka miała 30 dni na wydanie orzeczenia o odbywaniu zastępczej służby wojskowej. Termin na jego wydanie liczyłby się nie od dnia złożenia przez poborowego wniosku o skierowanie go do odbywania zastępczej służby wojskowej, tak jak jest to obecnie, ale od dnia otrzymania go przez komisje wojewódzką.

Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania poborowego do miejscowości, w której będzie odbywał służbę, będzie ponosił podmiot, do którego został skierowany. Jeśli poborowy nie stawi się do służby i nie zawiadomi o przyczynie swojej nieobecności, to wspomniany podmiot będzie o tym informował marszałka województwa, prokuratora rejonowego oraz wojskowego komendanta uzupełnień.

Według projektu, poborowi będą mogli bez względu na wiek ubiegać się o odroczenie odbywania służby zastępczej, jeśli przesłanką byłoby dalsze kształcenie. W razie odroczeń z powodu ważnych spraw osobistych lub rodzinnych zniesiono przesłankę wyłączającą możliwość odroczenia, jeśli spowodowałoby to nieodbycie służby zastępczej.

Ze względu na skrócenie poborowym okresu odbywania służby zastępczej proponuje się również krótsze urlopy wypoczynkowe. Zamiast obecnych dziewięciu dni urlopu wypoczynkowego w pierwszym roku służby i jedenastu dni w drugim roku, odbywający zastępczą służbę będzie miał prawo do piętnastu dni urlopu wypoczynkowego. Natomiast absolwent uczelni - sześć dni (za każdy miesiąc służby - jeden dzień urlopu).

Nie będzie można zawieszać odbywania służby zastępczej w razie rozwiązania z podmiotem umowy o wykonywanie służby zastępczej z przyczyn leżących po jego stronie, jeśli nie ma możliwości natychmiastowego skierowania poborowego do innego podmiotu. Proponuje się, by zawieszenie odbywania służby następowało wtedy, gdy poborowy może ją odbywać, a nie wtedy, gdy umowa o jej pełnienie została rozwiązana. Będzie można zawiesić odbywanie służby zastępczej na czas określony we wniosku, nie dłuższy jednak niż 12 miesięcy.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl