Dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności zachowają po 1 stycznia 2019 r. prawo do korzystania z karty dużej rodziny (KDR) bez ograniczeń wiekowych.
Będzie to możliwe dzięki poprawce, jaka została zgłoszona przez posłów PiS w trakcie rozpatrywania przez komisję polityki społecznej i rodziny projektu ustawy w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Okazuje się bowiem, że w trakcie ostatniej nowelizacji ustawy z 5 grudnia 2014 r. o KDR (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) w wyniku błędu legislacyjnego zostało zmienione brzmienie art. 4 ust. 2b. Ta pomyłka nastąpiła podczas uchwalania przez Sejm ustawy z 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, a nowa treść art. 4 ust. 2b wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 r.
Wspomniany przepis obecnie zawiera trzy punkty, które wskazują, że karta przysługuje dziecku z rodziny wielodzietnej do ukończenia 18 lat; 25 lat – o ile uczy się w szkole lub w szkole wyższej; bądź bezterminowo – pod warunkiem że ma orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Natomiast po wprowadzonej zmianie zawiera tylko dwa punkty, bez tego dotyczącego osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. W konsekwencji niepełnosprawne dzieci już od następnego miesiąca nie będą mogły korzystać z należnych na podstawie karty zniżek, jeśli ukończą 18 lub 25 lat. Aby do tego nie doszło, właśnie przy okazji prac nad tzw. pakietem alimentacyjnym, do art. 4 ust. 2b ustawy o KDR przywracany jest pkt 3, który pozwoli zachować kartę osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi bez ograniczeń wiekowych.
Reklama
Nie jest to jedyna zmiana dotycząca KDR, nad którą pracują teraz posłowie. Kolejna jest wprowadzana w projekcie nowelizacji ustawy z 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. poz. 2371). W jej przepisach określony został limit pieniędzy, jaki w br. jest przeznaczany przez budżet państwa na dofinansowanie ulgowych przejazdów pociągami rodzicom posiadającym KDR. Co do zasady, mają oni prawo do ulgi 37 proc. przy bilecie jednorazowym oraz 49 proc. przy miesięcznym. Przewoźnicy kolejowi otrzymują refundację udzielonych zniżek i w tym roku na ten cel zaplanowano 18,26 mln zł. Tyle że jest to za mało i tę kwotę trzeba zwiększyć do 21 mln zł. Jest to związane z tym, że liczba pasażerów, którzy podróżują z wykorzystaniem KDR, jest wyższa, niż szacowano.
Etap legislacyjny
projekt ustawy po drugim czytaniu