Pracodawcy, którzy w tym roku dokonywali wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, muszą złożyć deklarację podsumowującą ostatnie 12 miesięcy. Termin upływa 20 stycznia 2019 r.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które wypełniły i przesłały do funduszu w 2018 r. jakikolwiek druk z serii DEK. Wśród nich są głównie zakłady pracy zobligowane do płacenia na PFRON z uwagi na to, że nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Chodzi tutaj o firmy oraz jednostki budżetowe, które mają minimum 25 pracowników, ale mniej niż 6 proc. niepełnosprawnych podwładnych, oraz podmioty wymienione w art. 21 ust. 2b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).
Należą do nich m.in. przedszkola, szkoły czy uczelnie, o ile wskaźnik podwładnych z dysfunkcjami nie przekracza u nich 2 proc. Dodatkowo do PFRON wpływają też wpłaty od pracodawców z tytułu nieprawidłowości przy wydatkowaniu pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy części ulg podatkowych, z których korzystają. Aby rozliczyć się z funduszem, zakłady pracy powinny wypełnić druk DEK-R. Jego wzór jest określony w rozporządzeniu z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na rzecz funduszu (Dz.U. poz. 956 ze zm.).
Kolejną grupą podmiotów, która musi złożyć rozliczenie za 2018 r. do 20 stycznia 2019 r., są te zwolnione z płacenia na PFRON, wymienione w art. 21 ust. 2, 2a, 2b oraz 2e ustawy o rehabilitacji. Poza zakładami pracy, które mają 2 proc. lub 6 proc. niepełnosprawnych pracowników, są to również domy pomocy społecznej, hospicja, zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, jeśli wyłącznym przedmiotem ich działalności jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, edukacja lub opieka nad osobami z dysfunkcjami zdrowotnymi. W ich przypadku konieczne jest wypełnienie druku INF-2. Jego wzór znajduje się w rozporządzeniu z 27 września 2018 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych oraz rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1863).
Co ważne, jeśli firma wypełnia druk DEK-R lub INF-2 po raz pierwszy bądź doszło do zmiany jej danych ewidencyjnych, powinna do niego dołączyć jeszcze jeden formularz oznaczony jako DEK-Z lub INF-Z.
Ponadto pracodawcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) lub zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) powinni pamiętać, że początek 2019 r. zbiegnie się w czasie z terminem składania półrocznej informacji INF-W do wojewodów – 20 stycznia mija bowiem czas na przesłanie formularza za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r. Druk ten jest zawarty w rozporządzeniu z 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia informacji przedstawianych przez prowadzącego ZPChr lub ZAZ oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U. poz. 232).