Należności na ubezpieczenia społeczne trzeba odprowadzać także za członka rady nadzorczej przebywającego na urlopie macierzyńskim – uznał ZUS.
Sprawa dotyczyła spółki, której jednym z organów jest rada nadzorcza. Jej członkowie za wykonywanie swoich obowiązków otrzymują wynagrodzenie. Jedna osoba jest także objęta ubezpieczeniem ze względu na wykonywanie wolnego zawodu. I właśnie z tego tytułu przebywa obecnie na urlopie macierzyńskim. Jednocześnie kobieta nadal otrzymuje wynagrodzenie jako członek rady nadzorczej. Spółka chciała wiedzieć, czy w takiej sytuacji istnieje obowiązek odprowadzania pieniędzy na ubezpieczenia społeczne od pensji takiej osoby i kogo on obciąża. Wnioskodawca wskazał, że art. 16 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126) stanowi, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS.
Zdaniem spółki oznaczałoby to, że co prawda istnieje obowiązek oskładkowania wynagrodzenia członka rady nadzorczej przebywającego na urlopie macierzyńskim, jednak składkę powinien zapłacić ZUS. Przedsiębiorca uważa, że taka interpretacja jest zgodna nie tylko z przepisami, ale też z konstytucyjną zasadą ochrony rodziny, rodzicielstwa i macierzyństwa, realizowaną przez ponoszenie przez państwo ciężarów opieki nad matką i dzieckiem.
ZUS uznał jednak inaczej. Na wstępie zwrócił uwagę, że w myśl art. 9 ust. 9 ustawy systemowej członkowie rad nadzorczych spełniający warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi z innych tytułów podlegają ochronie również z uwagi na pełnienie funkcji w tym organie spółki.
Z kolei w art. 6 ust. 1 pkt 19 wskazano, że ubezpieczeniom społecznym podlegają pobierający zasiłek macierzyński.
W związku z powyższym organ rentowy stwierdził, że w przypadku, gdy dana osoba uzyskuje zasiłek macierzyński oraz pełni funkcję członka rady nadzorczej, nie występuje zbieg tytułów do ubezpieczeń, w przypadku którego można było rozstrzygnąć, który z nich stanowi tytuł obowiązkowy, a który dobrowolny. W konsekwencji w przypadku pobierania zasiłku i zasiadania w radzie nadzorczej za wynagrodzeniem obowiązek opłacania składek powstaje z obu tytułów.
Jednakże płatnikiem w stosunku do członków rad nadzorczych jest – w myśl art. 4 ust. 2 pkt zb podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Powyższe oznacza, że wnioskodawca, realizując zadania płatnika, musi co miesiąc obliczyć, rozliczyć i przekazać do ZUS składki, niezależnie od pobierania przez członka rady nadzorczej zasiłku macierzyńskiego w tym samym okresie.
Decyzja ZUS z 31 października 2018 r. WPI/200000/43/1189/2018