Podmiot, który otrzyma dofinansowanie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (SFWON), będzie musiał w ciągu 30 dni od zakończenia zadania przedstawić rozliczenie wydatków, w tym historię rachunku bankowego, który służył do ich obsługi.
Takie rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie gospodarki finansowej SFWON. Jego wydanie jest związane z wchodzącą w życie za niecały miesiąc ustawą z 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2192), powołującą nowy fundusz. Jego powstanie jest efektem majowego protestu rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci w Sejmie, a mają być z niego finansowane różne formy pomocy dla osób z dysfunkcjami zdrowotnymi. Co do zasady na SFWON będą trafiać środki z dwóch źródeł – części składki odprowadzanej na Fundusz Pracy (FP) oraz daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby zarabiające powyżej 1 mln zł rocznie.
Zgodnie z projektem jego plan finansowy ma być elementem ustawy budżetowej na dany rok, tak jak ma to miejsce w przypadku FP oraz PFRON. O pieniądze ze SFWON będą mogły się starać różne podmioty, w tym samorządy czy organizacje pozarządowe w ramach naboru wniosków lub otwartych konkursów ofert, które będą mogli ogłaszać wojewodowie, NFZ, minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz inni ministrowie. Po otrzymaniu od nich dofinansowania będą musiały potem przedstawić rozliczenie wydatkowania środków. Projekt zakłada, że wspomniane podmioty będą miały na to 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania finansowanego przez SFWON.
Szczegółowy wykaz niezbędnych do tego dokumentów będzie określany w umowie o przyznaniu pieniędzy, przy czym samo rozporządzenie określa, że wśród nich będzie musiało być zestawienie poniesionych kosztów wraz z wykazem dokumentów księgowych oraz historia specjalnego rachunku bankowego (z wykazem dokonywanych transakcji), który trzeba będzie otworzyć, aby trafiały na niego pieniądze z funduszu. Następnie wojewoda, odpowiedni minister lub NFZ będzie miał 30 dni na zatwierdzenie rozliczenia. Innym ich obowiązkiem będzie też informowanie MRPiPS, że środki SFWON zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu rozporządzenia