Jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiło z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę (art. 97 par. 3 k.p.). Musi to uczynić w ciągu trzech dni od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Korzyści dla pracownika

Powyższe zobowiązanie pracodawcy jest dla pracownika korzystne, gdyż w nowym świadectwie pracy nie ma w ogóle mowy o rozwiązaniu stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym, zakończonym postępowaniem sądowym. Wprawdzie par. 5 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej nakazuje powołanie w świadectwie pracy art. 97 par. 3 k.p., ale jest to regulacja sprzeczna zarówno z treścią, jak też celem tego przepisu.

Ugoda sądowa

Obowiązek wydania nowego świadectwa pracy może wynikać także z zawartej przez strony ugody sądowej zmieniającej sposób rozwiązania stosunku pracy. Pracodawca powinien go wykonać niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu postępowania (por. wyrok SN z 14 lutego 1991 r., I PR 434/90, niepubl.).

Kiedy tylko wzmianka

W przypadkach innych niż wyżej wymienione, w razie prawomocnego orzeczenia przez sąd o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany uzupełnić treść wydanego mu uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o tym orzeczeniu.

Odpowiednią wzmiankę o orzeczeniu w dotychczasowym świadectwie pracy pracodawca powinien także zamieścić na żądanie pracownika, gdy sąd pracy uwzględni jego powództwo o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy.

Warto też wspomnieć, że jeśli prawomocnym orzeczeniem sądu pracy zasądzono odszkodowanie na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia (na podstawie art. 55 par. 11 k.p.), wówczas pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym orzeczeniu sądu pracy.

PRZYKŁAD:

UZUPEŁNIENIE ŚWIADECTWA PRACY

Sąd rejonowy - sąd pracy w wyroku przyznał pracownikowi odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę. Po uprawomocnieniu się tego wyroku pracownik złożył pracodawcy wniosek o zamieszczenie stosownej wzmianki w dotychczasowym świadectwie pracy. W takiej sytuacji pracodawca w wydanym pracownikowi świadectwie (sporządzonym na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia przywołanego w podstawie prawnej) w ust. 6 oznaczonym jako informacje uzupełniające musi zamieść wzmiankę o treści wyroku sądu pracy.

ANDRZEJ MAREK

gp@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 97 par. 3, art. 99 par. 4 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

■  Par. 5 - 7 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz.U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).