Tak wynika z interpretacji ZUS wydanej dla przedsiębiorcy, który miał problemy z rozliczeniem pracowników delegowanych za granicę.
Przedsiębiorca zwrócił się do ZUS z prośbą o wydanie interpretacji w sprawie podstawy wymiaru składek dla swoich zleceniobiorców. Pracują oni częściowo w Polsce, częściowo w Niemczech, a wynagrodzenie jest im zazwyczaj wypłacane co dwa miesiące.
Przedsiębiorca miał wątpliwości, jak obliczyć podstawę składek w przypadku, gdy wynagrodzenie zostanie łącznie wypłacone za jeden przepracowany miesiąc pracy w Niemczech oraz zaliczkowo za konkretne dni w następnym miesiącu. Zdaniem przedsiębiorcy w takim przypadku podstawą wymiaru składek za ten miesiąc będzie wynagrodzenie pomniejszone o równowartość diet wypłacanych za każdy dzień pobytu za granicą (również w dniach „zaliczkowych”), ale nie niższe niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie. Kwoty wypłacone jako zaliczki nie stanowiłyby podstawy wymiaru składek w następnym miesiącu.
Reklama
Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – stosowanego także do zleceniobiorców – podstawy wymiaru składek nie stanowi przychód, który jest częścią wynagrodzenia pracowników w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju. Tak ustalony miesięczny przychód tych osób, stanowiący podstawę wymiaru składek, nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Jeśli w ten sposób obliczone wynagrodzenie byłoby niższe niż ten limit, to i tak składki trzeba by opłacać od przeciętnego wynagrodzenia.
ZUS nie zgodził się z interpretacją przedsiębiorcy i w interpretacji z 9 listopada 2018 r. (nr WPI/200000/43/1195/2018) stwierdził, że przedsiębiorca nie może odjąć od łącznego wynagrodzenia diet przysługujących za dni, za które wypłacono wynagrodzenie zaliczkowe. A to powoduje, że podstawa wymiaru składek będzie wyższa, niż zakładał płatnik (wnioskodawca). Podstawę wymiaru składek będzie można bowiem powiększyć jedynie o równowartość diet przysługujących w miesiącu przeprowadzonym.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1 pkt 16 i par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).