Lekarz orzecznik będzie mógł wydać orzeczenie w sprawach o odszkodowanie związane z pracą bez bezpośredniego badania stanu zdrowia pacjenta, jeżeli dokumentacja dołączona do wniosku jest wystarczająca.
Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.
Obecnie lekarz orzecznik i komisja lekarska mogą ustalić uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową na podstawie bezpośredniego badania ubezpieczonego i posiadanej dokumentacji. Planowane zmiany mają uprościć przyznawanie świadczeń – szczególnie w przypadku drobnych urazów. Z analizy obecnie wydawanych orzeczeń wynika bowiem, że orzecznicy w wielu przypadkach już po zapoznaniu się z dokumentacją leczenia nie mają wątpliwości co do procentowego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to sytuacji, kiedy następstwa chorób zawodowych lub wypadków przy pracy są w pełni udokumentowane.
W czasie konsultacji społecznych zostały jednak zgłoszone uwagi przez pracodawców, którzy obawiali się, że odstąpienie przez lekarza od badania poszkodowanego może spowodować zwiększenie się liczby spraw przed sądami cywilnymi, w których pracownicy będą żądać świadczeń uzupełniających (np. w postaci dodatkowego odszkodowania lub renty). Obawiają się bowiem zaniżania przez ZUS wysokości uszczerbku na zdrowiu. Jednak zdaniem resortu pracy nie ma podstaw do takich obaw. Jeśli bowiem ubezpieczony wniósł odwołanie do sądu od decyzji ZUS wydanej na podstawie orzeczenia lekarza, „w praktyce sądy odrzucając odwołanie, przekazują sprawę do ponownego rozpoznania przez ZUS”.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne projektu rozporządzenia