Pracownicy młodociani będą wliczani do liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmach i brać udział w powoływaniu rady pracowników.
ZMIANA PRAWA
Pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą brani pod uwagę przy ustalaniu liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie, od której zależy powołanie rady pracowników. Zdecydował o tym Sejm jednogłośnie, przyjmując nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550). Obecnie pracownicy młodociani nie są wliczani do ogólnej liczby zatrudnionych, od której zależy, czy w danej firmie może zostać utworzona rada. Od 24 marca 2008 r. może być ona tworzona przez pracowników lub związki zawodowe, jeśli liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 50 osób.