Pracownicy młodociani będą wliczani do liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmach i brać udział w powoływaniu rady pracowników.
ZMIANA PRAWA
Pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego będą brani pod uwagę przy ustalaniu liczby wszystkich osób zatrudnionych w firmie, od której zależy powołanie rady pracowników. Zdecydował o tym Sejm jednogłośnie, przyjmując nowelizację ustawy z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. nr 79, poz. 550). Obecnie pracownicy młodociani nie są wliczani do ogólnej liczby zatrudnionych, od której zależy, czy w danej firmie może zostać utworzona rada. Od 24 marca 2008 r. może być ona tworzona przez pracowników lub związki zawodowe, jeśli liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 50 osób.
Posłowie, przyjmując projekt, zdecydowali też, że kadencja rady będzie trwała tak jak obecnie cztery lata, z tym że okres ten będzie liczony od wyboru członków tego gremium.
Wybrana rada ma działać nawet wtedy, gdy w trakcie jej kadencji zatrudnienie w firmie spadnie poniżej 50 pracowników.