Problem pojawia się również w przypadku pracowników z orzeczoną niezdolnością do pracy na danym stanowisku. Czy trzeba zapewniać im inną pracę, czy płacić za okres niezdolności i wreszcie – czy i w jaki sposób można rozstać się z takim pracownikiem. W niniejszym opracowaniu odpowiadamy na te i wiele innych wątpliwości, zidentyfikowanych w toku wieloletniej praktyki pracy na rzecz pracodawców.

1. Nieobecność – dwa obowiązki pracownika

W przypadku nieobecności w pracy na pracowniku ciążą dwa odrębne obowiązki:

1) zawiadomienia pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania (powinien to zrobić niezwłocznie, a nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy),

2) doręczenia pracodawcy zaświadczenia lekarskiego (nie później niż w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania).

TO TYLKO CZĘŚĆ ARTYKUŁU. CAŁY ZNAJDZIESZ W eDGP >>>