Becikowe to pieniądze, które państwo wypłaca z okazji urodzenia dziecka. Przepisy wskazują, kto może liczyć na takie wsparcie.

1000 zł z pewnością przyda się młodym rodzicom. Wydatki związane z pielęgnacją i opieką nad niemowlakiem nie mają końca.

Uprawnione podmioty

Pieniądze przyznawane są z tytułu urodzenia dziecka, jednak nie wszystkie narodziny na terytorium Polski będą wiązały się z przyznaniem tego świadczenia.

O przyznanie 1000 zł mogą ubiegać się rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni noworodka, o ile są polskimi obywatelami, mieszkającymi na terytorium RP. Uprawnieni do otrzymania świadczenia są także cudzoziemcy, posiadający zgodę na pobyt w Polsce i mieszkający na jej terytorium.

Dodatkowo ustawodawca wprowadził granicę dochodu na osobę w rodzinie, która stara się o becikowe. Wynosi ona 1922 zł netto.

Kolejnym wymaganiem jest przebywanie przez matkę pod opieką lekarza już od 10. tygodnia ciąży. Z obowiązku tego przepisy zwalniają opiekunów prawnych, faktycznych i osoby przysposabiające dziecko.

Złożenie wniosku

Świadczenie przyznawane jest na wniosek uprawnionego podmiotu. Nawet jeśli dana osoba spełnia wyżej wymienione warunki, nie otrzyma pieniędzy, jeśli o nie nie wystąpi.

Obok wypełnionego formularza należy dostarczyć następujące dokumenty:
• zaświadczenie lekarskie, potwierdzające objęcie matki opieką wraz z podaniem tygodnia ciąży, w którym zaczęła korzystać ze świadczeń związanych z ciążą. Dokument może wystawić także położna.
• oświadczenia o niepobieraniu becikowego.
• dokumenty potwierdzające wysokość dochodu w rodzinie.


Wnioskodawca będzie także zobowiązany do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu, potwierdzającego jego tożsamość.

Złożenie wniosku może nastąpić przez 12 miesięcy od narodzin dziecka. W przypadku opiekunów faktycznych, prawnych lub rodziców adopcyjnych ten czas biegnie od dnia objęcia dziecka opieką lub dnia przysposobienia.

Miejsce złożenia wniosku wskazuje gmina, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Pieniądze wypłacane są bez zbędnej zwłoki. O sposobie decyduje gmina.

Odwołanie od decyzji

Jeżeli decyzja w sprawie przyznania świadczenia będzie negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Należy je złożyć w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia w siedzibie organu, który odmówił wypłacenia becikowego.