Wójt chce, aby jego zastępca został kierownikiem spółki komunalnej. Czy musi on być wyłoniony w konkursie?
Bartosz Bator adwokat / Dziennik Gazeta Prawna
Nie. Jednostki samorządu terytorialnego (JST) mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne i przystępować do nich. Kwestię tę reguluje m.in. ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 827 ze zm.). Zgodnie z nią gospodarka komunalna obejmuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.
Może być prowadzona przez gminy w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Ustawa mówi przede wszystkim, że w spółkach z udziałem JST działa rada nadzorcza, do której stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów wspomnianej wyżej ustawy o gospodarce komunalnej. Kadencja członka takiej rady trwa trzy lata.
W kwestii zarządu takiej spółki, w tym jej szefa, przepisy wypowiadają się dość lakonicznie i nie stawiają wielu wymagań – ani co do wykształcenia i kwalifikacji, ani co do trybu wyboru. Powiedziane jest jedynie, że członków zarządu spółek z udziałem JST powołuje i odwołuje rada nadzorcza.
Podmiot reprezentujący JST lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z przysługujących im akcji jest obowiązany podejmować działania mające na celu określenie (w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki) wymogów, jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego określonych w art. 22 ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1182 ze zm.).
A te już są dość rozbudowane. Zgodnie z nimi członkiem organu zarządzającego spółki może być osoba, która m.in. ma wykształcenie wyższe i co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek. Do tego niezbędne jest wykazanie się co najmniej trzyletnim doświadczeniem na stanowiskach kierowniczych.
Poza tymi wymaganiami ustawowymi nie ma obowiązku przeprowadzania jakiegokolwiek konkursu, naboru ani innego postępowania kwalifikacyjnego.