Wykonywanie pracy przez cudzoziemca w Polsce objęte jest zasadniczo wymogiem uprzedniego uzyskania zezwolenia z właściwego miejscowo urzędu wojewódzkiego. Każdy z sześciu typów zezwoleń (A, B, C, D, E, S) dotyczy innej sytuacji zatrudnieniowej i wymaga złożenia wniosku wraz z kompletem załączników.

Wydawaniem pozwoleń na pracę dla cudzoziemców zajmują się urzędy wojewódzkie. Do pisemnego wniosku załączyć należy szereg wymaganych załączników - zależnie od typu zezwolenia. Do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę należy dołączyć także dowód uiszczenia opłaty, która wynosi:

 • 50 zł w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy;
 • 100 zł w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące
 • 200 zł - w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi delegowanemu na terytorium Polski w celu realizacji usługi eksportowej (zezwolenia typu D).

W przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę opłata wynosi 50 proc. ww. kwot.

Reklama

Typy zezwoleń na pracę

Reklama
 • A – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z firmą/podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski;
 • B – dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie spółki/osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, pracodawcą zagranicznym;
 • D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
 • E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;
 • S (praca sezonowa) – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje (na podstawie umowy) pracę na terytorium Polski w zakresie działalności, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową (rolnictwo, gastronomia, usługi noclegowe turystyczne).

Kiedy zezwolenie jest wymagane?

Zgodnie z ustawą zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

 • wykonuje pracę na terytorium Polski na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski
 • w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Polski przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego z pracodawcą zagranicznym
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)
 • wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców dostępne są na stronach internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich.
Przykładowo:

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń