Firma sprzedająca produkty lub usługi klientom, którzy sami wystawiają sobie faktury za te zakupy, może im udzielać obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób niepełnosprawnych (BON) Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON).
Jednym z warunków uzyskania przez przedsiębiorstwo upustu w składce na fundusz jest dokonanie zakupu u firmy, która może ich udzielać i udokumentowanie go fakturą. Zwykle jest ona wystawiana przez sprzedającego, ale art. 106d ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) dopuszcza też możliwość samofakturowania. Chodzi o sytuację, gdy to nabywca, po zawarciu odpowiedniej umowy ze sprzedającym, wystawia faktury w jego imieniu i na jego rzecz.
POPON pytał, czy taki sposób wystawienia faktury spełnia wymogi do korzystania z ulg. Ponadto organizacja chciała się dowiedzieć, jak w takich okolicznościach pracodawcy mają realizować nowy obowiązek nałożony na nich od 1 października br., który został określony w art. 22 ust. 1a ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.). Zgodnie z nim firma jest zobligowana do przekazania raz do roku swoim klientom informacji o zasadach uzyskiwania obniżeń we wpłatach oraz możliwości złożenia oświadczenia o rezygnacji z korzystania z ulg (dzięki temu nie będzie musiała w ogóle im wysyłać druku z jej wysokością), które mogą w każdej chwili odwołać. Problem w tym, że taka informacja ma być przekazana łącznie z fakturą, tymczasem w przypadku samofakturowania nie jest ona wystawiana przez sprzedającego.
BON w odpowiedzi na pierwsze pytanie wyjaśniło, że potwierdzenie zakupu w sposób przewidziany w art. 106d. ust. 1 o VAT nie wyłącza możliwości nabycia prawa do ulgi we wpłacie na PFRON – bez względu na to, czy obniżenie zostało uzyskane na zasadach obowiązujących do 30 września br., czy po tej dacie. Natomiast w odniesieniu do drugiej wątpliwości POPON biuro wskazało jedynie, że spełnienie obowiązku informacyjnego powinno nastąpić w „dniu przekazania odbiorcy faktury przesyłki”.
W związku z niejasnością tego sformułowania organizacja jeszcze raz zapytała, jak konkretnie – w kontekście samofaktuowania – ma być stosowany art. 22 ust. 1a ustawy o rehabilitacji. Tym razem BON stwierdziło, że w sytuacji, kiedy fakturę wystawia nabywca w imieniu sprzedającego, informacja o możliwości uzyskania obniżenia we wpłacie na PFRON powinna zostać przekazana w tym momencie.
– Odpowiedź biura wydaje się zmierzać w takim kierunku, że firma udzielająca ulg powinna porozumieć się z nabywcą i dowiedzieć się, kiedy ten dokładnie wystawia fakturę, aby w tym dniu wysłać mu informację wynikającą z art. 22 ust. 1a – mówi Krzysztof Kosiński, wiceprezes POPON.