Osoby z Kartą Polaka, które będą legalnie pracować lub prowadzić własną firmę w Polsce, skorzystają ze wszystkich świadczeń zdrowotnych, a nie tylko ratujących życie.
Wszystkie osoby, które uzyskają Kartę Polaka, będą miały zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych w całym kraju w przypadku, gdy ich stan zdrowia ulegnie gwałtownemu pogorszeniu. Oznacza to, że jeżeli dojdzie do wypadku, zatrucia, ciąży, nagłego zachorowania czy złamania, świadczenia zdrowotne zostaną im udzielone w niezbędnym zakresie. Samo posiadanie Karty Polaka nie daje natomiast prawa do tzw. świadczeń planowych, czyli takich, na udzielenie których pacjent może czekać. Uniemożliwia także dobrowolne ubezpieczenie się w Narodowym Funduszu Zdrowia.
Posiadacz Karty Polaka nie będzie płacił za leczenie w polskich przychodniach czy szpitalach. Koszty te pokryje budżet państwa. Szacuje się, że na leczenie osób posiadających Kartę Polaka trzeba będzie wydać około 1 mln zł. Jakie będą jednak rzeczywiste wydatki na ten cel, trudno przewidzieć.
Zasady rozliczania świadczeń zdrowotnych udzielonych przez świadczeniodawców posiadaczom Karty Polaka ma regulować nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt wciąż czeka na podpis premiera, ale zacznie obowiązywać z datą wsteczną, czyli od 29 marca.
Reklama
Jak podkreśla NFZ, placówki medyczne, które udzielą świadczeń medycznych posiadaczom Karty, nie powinni czekać na zwrot tych kosztów dłużej niż miesiąc, bo będą one rozliczane podobnie jak świadczenia wykonywane na podstawie kontraktu z NFZ. Oznacza to, że świadczeniodawca, który chce uzyskać pieniądze za leczenie tych osób, będzie musiał wystawić odrębny rachunek. Faktura przesłana do NFZ będzie stanowiła podstawę dla funduszu o wystąpienie do ministra zdrowia o środki na pokrycie wydatków poniesionych przez placówkę medyczną.
Inne zasady dostępu do świadczeń zdrowotnych oraz ich finansowania będą obowiązywać w przypadku tych osób, które są uprawnione do posiadania Kary Polaka i jednocześnie legalnie pracują lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski.
Jak powiedział Dariusz Jarnutowski, dyrektor departamentu ekonomiczno-finansowego NFZ, pracownicy lub osoby, które zarejestrują prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, będą miały obowiązek opłacania co miesiąc obowiązkowej składki zdrowotnej do funduszu.
- Dzięki temu zyskają oni prawo do świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie, czyli również do zabiegów planowych. Koszty te nie będą bowiem obciążały budżetu państwa, ale wydatki na ten cel będą pochodzić ze składki, która opłacą do NFZ - mówi Dariusz Jarnutowski.
1mln zł jest zarezerwowany w budżecie na leczenie osób posiadających Kartę Polaka