Jestem licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości i jestem zatrudniona na umowę o pracę w biurze pośrednictwa nieruchomościami. Pośrednicy mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy w związku z tym mam prawo żądać od pracodawcy, aby wysyłał mnie na kursy i szkolenia z zakresu nieruchomości lub przynajmniej pokrył częściowo jego koszty?
Ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje działalność zawodową w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami trzech zawodów: rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości. Na osoby wykonujące te zawody ustawodawca nałożył obowiązek stałego (podnoszenia) doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych polega głownie na stałym wykonywaniu tego zawodu, jak również na uczestniczeniu w różnych kursach, szkoleniach, seminariach i konferencjach. Przez pojęcie to należy również rozumieć: działalność naukową, działalność dydaktyczną, publikacje książkowe lub publikacje w prasie specjalistycznej, udział w konferencjach, seminariach i sympozjach naukowo-technicznych, udział w spotkaniach szkoleniowych organizowanych przez organizacje zawodowe.
Stosownie do art. 17 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przepis ten nie wyraża obowiązku pracodawcy sensu stricto, przepis ten wyraża natomiast ogólną powinność pracodawcy wobec pracownika. W związku z powyższym pracownik na podstawie powołanego wyżej przepisu nie może żądać od pracodawcy zapewnienia mu fachowego szkolenia lub pokrycia kosztów uczestnictwa w kursach, konferencjach lub seminariach podnoszących jego klasyfikacje zawodowe. Jedynie w odniesieniu do pracowników młodocianych podnoszenie ich kwalifikacji jest głównym obowiązkiem pracodawcy (dział dziewiąty kodeksu).
Jednakże pracownik, który w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych ma wolę uczestnictwa w kursach lub szkoleniach, które odbywają się w dni pracujące, może powoływać się na art. 17 k.p. dodatkowo argumentując wniosek urlopowy. Podsumowując, czytelniczka nie ma roszczenia do pracodawcy o podjęcie przez niego działań zmierzających do podniesienia jej kwalifikacji zawodowych na podstawie art. 17 k.p. Pomimo, iż pracodawca powinien w miarę możliwości sprzyjać rozwojowi zawodowemu pracownika, przepisy kodeksu pracy nie przewidują bezpośredniej sankcji dla pracodawcy za naruszenie ww. artykułu. Czytelniczka powinna więc w ramach własnych podnosić kwalifikacje zawodowe, co de facto czyni wykonując na co dzień zawód pośrednika.