Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Poza głównym zasiłkiem, można starać się o przyznanie różnego rodzaju dodatków.

Oto rodzaje i wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:

- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 1000 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka - 193 zł nie więcej niż 386 zł/273 zł (w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) nie więcej niż 546 zł (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
o do 5. roku życia – 90 zł,
o powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia – 110 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95 zł
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
o na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113 zł,
o na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100 zł

Aby otrzymać zasiłek rodzinny i dodatki do niego, trzeba spełniać kryterium dochodowe:

Reklama
• 674 zł na osobę w rodzinie
• 764 zł dla rodzin, których członkiem jest dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać dodatek z tytułu urodzenia dziecka, trzeba spełniać kryterium dochodowe w wysokości 1922 zł.